Doradztwo zawodowe

Jednym z najważniejszych zadań współczesnej szkoły jest zapewnienie uczniom warunków do wielostronnego rozwoju osobowości. Rozwój ten przybiera na znaczeniu zwłaszcza w okresie dorastania, kiedy młodzież po raz pierwszy w życiu zaczyna dokonywać ważnych dla siebie wyborów, między innymi wyboru ścieżki edukacyjno zawodowej.
Obecna sytuacja społeczno – gospodarcza naszego kraju również stawia przed młodymi ludźmi duże wyzwania, co oznacza wielokrotne zmiany zawodu, uzupełniania kwalifikacji oraz poszukiwania pracy. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji i ich zmiana stają się czynnikami na trwale wpisanymi w życiorys zawodowy każdego pracownika.
Dlatego też, ważnym elementem w obecnym systemie edukacji staje się wyposażenie uczniów w umiejętności przydatne w podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących wyboru zawodu, które rzutować będą na dalszy przebieg ich kariery zawodowej.
U podstaw wprowadzenia zajęć z zakresu ,,orientacji zawodowej” w szkołach leży przekonanie, że środowisko szkolne odgrywa szczególną rolę w kształtowaniu decyzji zawodowej uczniów.
W ramach zajęć rewalidacyjnych z doradztwa zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Wyszkowie uczniowie Gimnazjum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej przygotowywani są do wyboru zawodu, a w dalszej kolejności roli pracownika oraz efektywnego poruszania się po rynku pracy. Program pracy opiera się na blokach tematycznych:
I. Poznanie Siebie
• zainteresowania
• uzdolnienia
• umiejętności
• osobowość
• stan zdrowia
• bilans wiedzy szkolnej
• mocne i słabe strony
• temperament

II. Świat Zawodów
• zadania i czynności
• warunki i środowisko pracy
• narzędzia pracy
• predyspozycje i przeciwwskazania do zawodów
• perspektywa pracy i zatrudnienia

III. Ścieżki Edukacyjne
• sieć szkół
• kryteria przyjęć i warunki naboru
• kwalifikacje absolwenta
• możliwości kontynuowania nauki i podnoszenia kwalifikacji
• typy szkół

IV. Rynek Pracy
• trendy na rynku pracy
• wskaźniki bezrobocia i zatrudnienia
• sposoby poszukiwania pracy
• wymagania pracodawców
• potrzebne umiejętności i kwalifikacje zawodowe
• oferty pracy
• umiejętność formułowania dokumentów aplikacyjnych
• bezpieczeństwo i higiena pracy

V. Sytuacje Trudne
• bezrobocie
• konflikt
• niepełnosprawność
• choroba
• problemy rodzinne
Zajęcia z orientacji zawodowej prowadzone są przede wszystkim metodą warsztatową, która aktywizuje uczniów i rozwija ich różne umiejętności, kluczowe z punktu widzenia rynku pracy. W ramach tych zajęć uczniowie uczestniczą w zajęciach w Centrum Kształcenia Praktycznego, odwiedzają zakłady pracy. Pracują z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi: komputerowe testy predyspozycji, gry edukacyjno – diagnostyczne, filmy. Poznają tym samym siebie, czynności charakteryzujące daną specjalność oraz środowisko przyszłej pracy. Zajęcia mają na celu poszerzenie horyzontów myślowych uczniów, które przyczynią się do podjęcia przez nich trafnej decyzji edukacyjno – zawodowej.
Dla naszych podopiecznych są to doskonałe doświadczenia, dające pełen obraz przyszłej drogi edukacyjno – zawodowej.
Zajęciom z orientacji zawodowej przyświeca nadrzędny cel związany ściśle z koncepcją pracy szkoły, która ma na celu wyrównywanie, m.in. szans na rynku pracy: „Każde dziecko ma prawo nie tylko do nauki, ale także do sukcesu na miarę jego możliwości”.
Małgorzata Pilacińska