Internat

Zapraszamy do Internatu. Gwarantujemy rodzinną atmosferę…

Nierozłączną częścią naszego Ośrodka jest Internat. Jest on szczególnym miejscem przeznaczonym dla dzieci o specyficznych potrzebach. Obecnie internatem kieruje       mgr Eliza Karaszewska, która ukończyła studia magisterskie na wydziale oligofrenopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz wydział pedagogiki specjalnej w Wyższej Szkole Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora          w Pułtusku.

KADRA WYCHOWAWCZA

W internacie pracuje pięciu wykwalifikowanych wychowawców. Posiadamy duże doświadczenie oraz sukcesy w pracy z dziećmi mieszkającymi w naszym internacie.  Wszyscy wychowawcy mają kwalifikacje pedagogiczne z zakresu oligofrenopedagogiki. Nieustannie wzbogacamy swoją wiedzę zawodową, doskonaląc się na różnego rodzaju kierunkach studiów podyplomowych i kursach kwalifikacyjnych, doskonalących nasz warsztat pracy. W internacie pracuje 3 nauczycieli dyplomowanych,  3 mianowanych, 1 kontraktowy. Kadrę Internatu wspomaga w niepełnym wymiarze godzin Dyrektor Ośrodka mgr Edyta Jarosz.
Naszym głównym zadaniem jest budowanie atmosfery rodzinnej, nacechowanej zrozumieniem, zaufaniem i odpowiedzialnością.

PROGRAM PRACY

Internat nasz jest całodobową placówką opiekuńczo-wychowawczą, służącą dzieciom     i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym. Priorytetem jest przystosowanie wychowanków do przyszłego, dorosłego życia w społeczeństwie, jako pełnoprawnych obywateli.
Nasza praca oparta jest na  Programie  Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej Internatu. Program skierowany jest do wychowanków, nas, czyli wychowawców, rodziców oraz innych osób pracujących z dziećmi. Celem programu jest przygotowanie wychowanków do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i do pracy. Cele programu osiągamy poprzez diagnozowanie problemów wychowawczych, reagowanie na potrzeby wychowanków, opracowywanie szczegółowych planów pracy opiekuńczo – wychowawczych w poszczególnych grupach oraz poprzez korelację pracy edukacyjno – wychowawczej (szkoła – internat).
Naszym nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój dziecka w atmosferze pełnej akceptacji, życzliwości, troski i bezpieczeństwa.

ROZKŁAD DNIA W INTERNACIE

06.30 – pobudka
07.30 – przygotowanie do śniadania
08.00 – dzieci wg planu lekcji znajdują się w szkole albo na świetlicy
13.00 – 15.00 obiad
15.00-16.30. – czas wolny
16.30- 18.00 – nauka własna, zajęcia zorganizowane wg planów pracy grup
18.00 – kolacja
18.30-21.30 – zajęcia wieczorne, zajęcia porządkowo-higieniczne
22.00-06.30 – cisza nocna

GRUPY WYCHOWAWCZE

W naszym internacie funkcjonują 2 grupy wychowawcze zróżnicowane wiekowo, poziomami edukacyjnymi, stopniem niepełnosprawności intelektualnej, zaburzeniami           i schorzeniami. Obecnie w internacie mieszka dwudziestu wychowanków . Grupy tworzą wewnętrzną atmosferę, dzięki której kształtuje się ich spójność. Zasady współpracy określają: Regulamin Internatu oraz Prawa i Obowiązki Wychowanków.
Wychowankowie zamieszkują w trzy-czteroosobowych pokojach, a do  swojej dyspozycji mają bardzo dobrze wyposażoną  świetlicę, w której mogą uczyć się, bawić, rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Mogą także korzystać z sali informatycznej, salki rehabilitacyjnej oraz stołów do tenisa stołowego.

Grupa I – dziewczęta –  liczy obecnie 9 osób, w wieku od 13 do 19 lat.
Opiekunami tej grupy są:

Beata Nasiadka – mgr pedagogiki rewalidacyjnej, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, rozpoczęte studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej            i przedszkolnej.

Renata Kulik –  mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji, studia podyplomowe – pedagogika integracyjna  i terapia pedagogiczna, studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki

Grupa ta pracuje na podstawie planu pracy opiekuńczo – wychowawczego zawierającego następujące zajęcia:

Poniedziałek: zajęcia kulinarne i zajęcia dowolne
Wtorek:         zajęcia plastyczno- techniczne i zajęcia informatyczne
Środa:           zajęcia rekreacyjno-sportowe i zajęcia informatyczne
Czwartek:      zajęcia gospodarcze i zajęcia czytelnicze
Piątek:           wyjazd wychowanków do domów rodzinnych

Grupa II -chłopcy – liczy 10 osób, które stanowią chłopcy w wieku od 14 do 20 lat.

Opiekunami tej grupy są:
Eliza Karaszewska – mgr oligofrenopedagogiki

Paweł Befinger – mgr pedagogiki ogólnej ze specjalnocią resocjalizacja, studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki.

Justyna Łyczyszyńska – mgr pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Grupa ta pracuje na podstawie planu pracy opiekuńczo- wychowawczego zawierającego następujące zajęcia:
Poniedziałek: zajęcia plastyczno-techniczne i zajęcia informatyczne

 Wtorek:          zajęcia kulinarne i zajęcia dowolne
Środa:            zajęcia artystyczno-techniczne i zajęcia informatyczne

Czwartek:      zajęcia gospodarcze i zajęcia czytelnicze
Piątek:           wyjazd wychowanków do domów rodzinnych

Dobrym pomysłem na rozbudzenie zainteresowań artystycznych uczniów,                       a jednocześnie stworzenie okazji do zaprezentowania ich zdolności i umiejętności  było założenie kabaretu pod nazwą „ Pikawa”. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu, a udział w nich biorą dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym.  Podstawowym zadaniem jest przygotowanie uczestników kabaretu do:

– udziału w uroczystościach szkolnych, tj: Dzień Nauczyciela, Dzień Kobiet, Jasełka

– udziału w przeglądzie My też potrafimy

klisza1

GALERIA

Tak mieszkamy

 

Kabaret „Pikawa”

Nasze podróże