Innowacje pedagogiczne

Rok szkolny 2019/2020

„POROZMAWIAJMY”

OPRACOWANIE I PILOTAŻOWE WDROŻENIE INNOWACYJNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE PODNIESIENIA KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIÓW Z OGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKORZYSTANIEM NOWATORSKICH METOD WSPOMAGAJĄCYCH I ALTERNATYWNYCH FORM KOMUNIKACJI – MÓWik , MAKATON

realizowana w roku szkolnym 2019-2020
w Szkole Filialnej SOSW z siedzibą przy DPS w Gaju

Data sporządzenia sprawozdania: 15.06.2020 r.

Czas realizacji innowacji: październik 2019 – czerwiec 2020 r.

Zakres innowacji:

   Innowacja objęła swym działaniem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym klas III – VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej, a także Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Gaju, będącej Filią Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wyszkowie.

Innowacja pedagogiczna zakłada udział 3 głównych grup uczniów:

 • niemówiący z największymi ograniczeniami komunikacyjnymi (ze sprzężona niepełnosprawnością i niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym),
 • wymagający podnoszenia kompetencji komunikacyjnych w zakresie nawiązywania  i rozwijania interakcji społecznych (autyzm),
 • komunikujący się werbalnie, u których występują deficyty kompetencji komunikacyjnych wynikające z zaburzeń intelektualnych.

Innowacja realizowana była podczas codziennych zajęć lekcyjnych. Uczestnikami programu są: uczeń, nauczyciel, wychowawca, rodzic/opiekun.

Założenia innowacji:

Dla każdego ucznia komunikującego się werbalnie, ale niezrozumiałego poza kontekstem oraz dla każdego ucznia niekomunikującego się werbalnie zespół nauczycieli uczących w danym oddziale winien opracować indywidualny system komunikacji, w tym zestaw pomocy do komunikowania. Powinien on być dostępny na wszystkich zajęciach w szkole, w domu i w środowisku otwartym.

Nauczyciele tworzą indywidualne pomoce z udziałem ucznia, pamiętając przy tym, że komunikacja jest procesem otwartym i baza pojęciowa ucznia rozwija się wraz z wiekiem,  czasem nauki oraz jego predyspozycjami. Zestaw pomocy do komunikowania się powinien być zatem rozwojowy i odpowiadać indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia.

Realizacja programu zakłada:

 • pełną indywidualizację potrzeb dotyczących wieloprofilowego usprawniania oraz rozwoju zdolności i predyspozycji;
 • wszechstronne i zintegrowane oddziaływanie na ucznia w zakresie rozwoju psychicznego i fizycznego;
 • dobór atrakcyjnych środków dydaktycznych;
 • integrację społeczną.

Program może zostać zmodyfikowany, gdy będą tego wymagały warunki zewnętrzne, na przykład nieprzewidziane przy konstruowaniu programu indywidualne potrzeby ucznia, bądź też po dokonaniu cząstkowej ewaluacji dokonanej na podstawie opracowanych w tym celu narzędzi diagnostycznych.

Cele innowacji:

Pilotażowe działania w ramach innowacji pedagogicznej powinny służyć nabywaniu języka i umiejętności porozumiewania się w bliskim i dalszym środowisku z zastosowaniem wspomagających i alternatywnych metod komunikacji – AAC. Dzięki temu uczniowie będą mogli rozwijać umiejętności komunikacyjne, a tym samym efektywnie wspierać proces uczenia się wychowanków ze złożoną niepełnosprawnością, stwarzając warunki do ich pełniejszego rozwoju w zakresie intelektualnym, ruchowym, emocjonalnym i społecznym.

Cele szczegółowe wynikające z celów ogólnych, wytyczone zostały na podstawie analizy ograniczeń kompetencji komunikacyjnych potencjalnych adresatów innowacji. Określają one konkretne umiejętności uczniów, do wykształcenia których należy dążyć.

 Metody wykorzystywane w realizacji innowacji:

Główne metody, na których opiera się założenie sytemu komunikacji alternatywnej i wspomagającej dla potrzeb uczniów Szkoły Filialnej SOSW z siedzibą w Gaju to symbole i komunikatory programu MÓWIK oraz zestawy gestów MAKATON. Oprócz nich wykorzystywane są fotografie, komputery i techniki komputerowe wspomagające innowację.

Realizacja zadań:

W wyniku całorocznej pracy zrealizowano następujące założenia:

 1. wrzesień 2019 – pozytywnie zaopiniowano opracowaną innowację pedagogiczną do wdrożenia w pracę w Szkole Filialnej SOSW z siedzibą w Gaju,
 2. przygotowano tematyczną tablice/gazetkę nt. Październik Międzynarodowym Miesiącem AAC,
 3. przeprowadzono szkolenia warsztatowe dla kadry szkoły w ramach WDN niezbędne do wdrożenia i realizacji innowacji z zakresu metod komunikacji AAC:
 4. POROZMAWIAJMY – pilotażowe wdrożenie innowacyjnych działań w zakresie podniesienia kompetencji komunikacyjnych uczniów z ograniczonymi możliwościami porozumiewania się z wykorzystaniem nowatorskich metod wspomagających i alternatywnych form komunikacji – MÓWik , MAKATON.
 5. Instruktażowy warsztat obsługi i programu do opracowywania symboli MÓWik.
 6. Program językowy MAKATON.
 7. Zorganizowano spotkanie instruktażowe z wychowawcami klas (omówienie realizacji oceny, kompetencji komunikacyjnych uczniów, zasady tworzenia książek komunikacyjnych dla każdego ucznia danej klasy, przydział obowiązków między nauczycielami przedmiotu).
 8. Dokonano oceny umiejętności komunikacyjnych na podstawie opracowanego ARKUSZA DIAGNOZY KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH UCZNIA
 9. Opracowano katalog symboli do wykorzystania dla każdego wychowawcy/nauczyciela przedmiotu do wykorzystania na zajęciach edukacyjnych zgodnie z tematyką.
 10. Zakupiono segregatory i akcesoria niezbędne do realizacji założeń, tzn. stworzenie indywidualnej książki komunikacyjnej dla każdego uczestnika innowacji.
 11. Stworzono indywidualne książki komunikacyjne zgodne z preferencjami ucznia.
 12. Opracowano indywidualne karty komunikacyjne ucznia do kształtowania kompetencji podczas zajęć edukacyjnych.
 13. O etykietowano szkołę w niezbędne symbole, dzięki którym uczniowie mogli sprawniej identyfikować miejsca/przedmioty i ich przeznaczenie, dokonywać wyboru.
 14. Wdrażano symbole ogólne i tematyczne na poszczególnych zajęciach edukacyjnych kształtując w uczniu potrzebę posługiwania się komunikacją alternatywną z uwzględnieniem jego preferencji i opracowanej na potrzeby innowacji strategii wdrażania symboli.
 15. Opracowywano szereg pomocy z zakresu komunikacji AAC wykorzystywanych w codziennej pracy, typu lapbooki, książeczki do czytania uczestniczącego, tematyczne książeczki AAC.

Ewaluacja:

Dokonana ewaluacja działań dowodzi szerokiego zakresu realizacji wytyczonych na rok szkolny 2019-2020  celów wdrożonej innowacji. Opracowane na ten rok założenia zostały całkowicie zrealizowane.

Podsumowanie:

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 i natychmiastową izolacją działania innowacyjne zostały przeniesione na środowisko domowe. Jednakże nadal wdrażano symbole/komunikaty tematyczne z zakresu poruszanej tematyki w celu ciągłego rozwoju kompetencji komunikacyjnych.

Dzięki całorocznym działaniom wymiernie podniesiono jakość funkcjonowania placówki wprowadzając w niej usystematyzowany system komunikacji alternatywnej i wspomagającej AAC z wykorzystaniem metody MÓWik i MAKATON. Stanowią one spójny system oddziaływań dobranych dla potrzeb komunikacyjnych naszych uczniów. Dzięki temu uczniowie mają okazję nabywać nowe doświadczenia w wyrażaniu swojej woli, potrzeb i oczekiwań.

 

Rok szkolny 2018/2019

 

„HORTITERAPIA – DOBROCZYNNE ODDZIAŁYWANIE OGRODEM”

zrealizowanej w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Filialnej SOSW w Gaju

Data sporządzenia sprawozdania: 17.06.2019 r.

Czas realizacji innowacji: październik 2018 – czerwiec 2019

 Zakres innowacji: uczniowie Szkoły Filialnej SOSW w Gaju

Innowacja objęła uczniów Szkoły Filialnej SOSW w Gaju – uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną oraz uczniów zespołów rewalidacyjno-wychowawczych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Głównym aktywnym inicjatorem działań byli uczniowie klasy PDP o kierunku ogrodnictwo, których tematyka kształcenia jest ściśle powiązana z wizją innowacji. Program zawierał propozycje zajęć terenowych i warsztatowych związanych z uprawą roślin ozdobnych i użytkowych, z pielęgnacją ogrodu, z czynnym i biernym obcowaniem z przyrodą. Zadania dostosowane do indywidualnych możliwości intelektualnych i fizycznych uczniów. Uczniowie zadania wykonywali  w swoim tempie, naśladując działania bądź będąc kierowani przez opiekuna zajęć. Praca niedokończona na jednych zajęciach  była kontynuowana na zajęciach następnych, liczył się efekt końcowy pracy i satysfakcja z realizacji założeń.

 Założenia innowacji:

Wszystkie założenia zostały zrealizowane. Uczestnicy innowacji – dzieci, młodzież oraz opiekunowie nabrali świadomości odnośnie pozytywnego wpływu środowiska przyrodniczego oraz pracy w ogrodzie na ich samopoczucie, zdrowie, kondycję, samoocenę, a także dowartościowanie w oczach własnych i innych osób. Niecodzienny sposób pracy zapewnił  im bezpieczną i ciekawą formę spędzenia czasu w bliskim kontakcie z otoczeniem przyrodniczym oraz z wykorzystaniem materiałów naturalnych podczas zajęć na świeżym powietrzu.

Działania innowacyjne dostarczyły wiedzy i  wymiernie wpłynęły na kształtowanie umiejętności ogrodniczych u młodych uczestników zajęć. Aktywność i praktyczne działanie uświadomiły dzieciom i młodzieży ilość czyhających zagrożeń wynikających z niewłaściwego wykonywania prac ogrodniczych i potrzebę przestrzegania zasad BHP podczas wykonywania wszelkich prac fizycznych i zajęć manualnych. Zadania praktyczne wyczuliły na konieczność zawracania uwagi na dokładność i estetykę wykonywanych zadań. Wspólna praca w ogrodzie pozwoliła na budowanie pozytywnych wzajemnych relacji dzieci i młodzieży oraz relacji z nauczycielem prowadzącym, co ma wymierny oddźwięk również pod kątem przyszłych relacji pracownik współpracownik oraz pracownik – pracodawca. Podczas zadań możliwy był czas na zindywidualizowanie oddziaływań z uwzględnieniem potrzeb każdego z wychowanków. Zadania dostosowane były do możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. W naturalny i pozytywny sposób otworzyły uczestników zajęć na kontakt z naturą, potrzebą dbałości o wypracowane dobro, ukształtowały poczucie obowiązku.

Cele innowacji:

Podsumowując działania innowacyjne założone cele zostały osiągnięte. Zaplanowane zadania wymiernie wpłynęły na rozwój fizyczny i intelektualny uczestników warsztatów dzięki obcowaniu ze światem przyrody oraz pod wpływem bodźców napływających ze świata naturalnego. Uczniowie uwrażliwili się  na piękno otaczającej nas przyrody oraz na estetykę najbliższego otoczenia człowieka, jakim jest ogród przyszkolny. Uczestnicy wdrażani zostali do pracy na rzecz wspólnego dobra poprzez wspólne założenie i pielęgnację szkolnego ogrodu. Stworzyło to okazję do rozwijania zainteresowań przyrodniczych. Aktywność praktyczna wyraźnie wzmocniła poczucie własnej wartości dzieci i młodzieży poprzez uwidacznianie się  pozytywnych efektów wykonywanej pracy w ogrodzie.  Kształtowane zostało poczucie poszanowania pracy własnej i innych osób. Konieczność zastosowania określonych gatunków roślin w ogrodzie szkolnym stworzyło okoliczność na zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, poszerzenie zasobu słownictwa niezbędnego do realizacji zadań. Uczestnicy mieli także okazję poznać swoje możliwości fizyczne podczas realizacji prac w ogrodzie, poprzez spacery i przebywanie na świeżym powietrzu.

Stworzony ogród sensoryczny wymiernie rozbudził zmysły przebywających w nim uczniów dzięki stymulowaniu narządów wzroku, słuchu, smaku, ruchu, węchu poprzez wykorzystanie właściwości elementów przyrodniczych: barw, smaków, zapachów, faktury, plastyczności, wydawanych dźwięków. Ogród stał się również polem do podejmowania wyzwań, realizacji eksperymentów poprzez planowanie nowych nasadzeń w ogrodzie. Stały się one punktem obserwacji i umiejętności wyciągania wniosków z zaobserwowanych zjawisk lub wykonanych czynności. Konieczność dbania o rośliny wymusiła systematyczność w działaniu, nabieranie poczucia obowiązku w zakresie  troski i opieki nad roślinami w szkolnym ogrodzie. Szereg prac związany był z wykonywaniem czynności w sposób precyzyjny. Uczestnicy nauczyli się współdziałania i współpracy podczas realizacji zadań. Nauczyli się także zwracać uwagę na szereg zagrożeń i kształtowali właściwe nawyki w trosce o bezpieczeństwo.

 Realizacja zadań:

 1. W klasie szkolnej powstał kącik przyrodniczy, w którym uczniowie w sezonie zimowym prowadzili doświadczenia, obserwacje i kształtowali nawyk dbania o zasadzone rośliny. Prowadzili w nim również eksperymenty przyrodnicze, np. hodowla lili wodnej.
 2. Odbyliśmy wycieczki tematyczne związane z różnorodnością ekosystemów w środowisku, różnorodnością roślin i rodzajów ogrodów.
 3. Przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjnych związanych z sensorycznym poznawaniem elementów ogrodu opartych na aktywności kreatywnej zgodnie z zaplanowanych harmonogramem .
 4. Podczas zajęć dydaktycznych korzystano z szerokiej gamy środków multimedialnych poszerzających wiedzę ucznia nt. rodzajów ogrodów pod względem planowania szkolnego ogrodu sensorycznego.
 5. Zaplanowano ogród sensoryczny, a w związku z tym stworzono listę niezbędnych materiałów i prac do wykonania.
 6. Uczestnicy projektu zrealizowali pod nadzorem szereg zaplanowanych prac warsztatowych niezbędnych do założenia ogrodu, tj. zgromadzenie materiałów, malowanie, ozdabianie, itd.
 7. Kolejnym działaniem wraz z nadchodzącą wiosną było podjęcie zadań praktycznych na terenie przyszkolnego ogrodu sensorycznego, tj. kopanie, wymiana ziemi zasiewanie i tworzenie rozsad z roślin ogrodowych, budowanie części ogrodu o charakterystycznych cechach – ogród owocowy, warzywny, kwietny, ścieżka sensoryczna, część wypoczynkowa ogrodu.
 8. Na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej szkoły sprawozdanie fotograficzne i opisowe z realizowanych zajęć tematycznych i prac praktycznych w ogrodzie szkolnym.
 9. Zamieszczono fotorelację ze zrealizowanej innowacji w formie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym w celu promowania działań wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły.

Sposób realizacji warsztatów edukacyjnych:

 1. Zajęcia edukacyjne o tematyce ogrodniczej – na bieżąco podczas zajęć dydaktycznych.
 2. Wyjścia terenowe związane z poznawanie różnorodności ekosystemów, roślin i ogrodów – październik (2018), kwiecień (2019), maj (2019).
 3. Zajęcia warsztatowe związane z tworzeniem i ozdabianiem elementów ogrodu – na bieżąco podczas zajęć dydaktycznych (sprzątanie jesienne ogrodu, przygotowanie wiosenne ogrodu, malowanie skrzynek, opon, itd.).
 4. Zajęcia hortiterapeutyczne oparte o działania kreatywne z wykorzystaniem materiału przyrodniczego, a także praktyczne na rzecz prac ogrodniczych:
 • Poznajemy ogród ziołowy (listopad 2018)
 • Zimowy ogród w kubeczku (grudzień 2018)
 • Wspomnienie lata (styczeń 2019)
 • Jak Kwiatowa wróżka kolory płatków kwiatom zamieniała (luty 2019)
 • Szkolne hodowle klasowe (marzec 2019)
 • Założenie ogrodu sensorycznego – działania praktyczne w ogrodzie (kwiecień 2019)
 • Majowy ogród lilaków – mandale kwiatowe (maj 2019)
 • Wykonanie ścieżki sensorycznej w ogrodzie szkolnym (czerwiec 2019)

Ewaluacja:

Zgodnie z założeniem dokonano ewaluacji całorocznych działań w ramach innowacji pedagogicznej. Szczegółowa analiza realizacji poszczególnych warsztatów edukacyjnych pozwoliła na bardzo dobry, wysoki poziom oddziaływań metodycznych pozwalających w wymierny sposób zapoznać uczestników z przekazywaną wiedzą. Bardzo zróżnicowane metody pracy pozwalające na indywidualizację i dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia stworzyły możliwość nabywania wiedzy w sposób przystępny i interesujący. Wykonywane prace i zadania doskonaliły umiejętności uczestników, tj. uwagę, koncentrację, motorykę małą i dużą, pamięć, rozwijały zainteresowania, kształtowały nawyki i troskę o wspólną pracę. Potwierdzeniem pozytywnego wpływu działań innowacyjnych na rozwój uczestników warsztatów jest nabycie umiejętności korzystania z narzędzi ogrodniczych z przestrzeganiem zasad BHP, umiejętność określenia prac w ogrodzie stosownie do kalendarza pór roku, umiejętność nazywania zasadzonych, najbardziej charakterystycznych rośliny występujące w przyszkolnym ogrodzie (ozdobne, warzywa, owoce), wyzwolenie potrzeby dbania i pielęgnacji roślinności w celu uzyskania jak najlepszych efektów. Dodatkowym atutem była pozytywna i radosna atmosfera towarzysząca planowaniu i realizacji zadań ogrodniczych, a co za tym idzie przyjemność z przebywania w otoczeniu zieleni  i radości z różnorodności otoczenia przyszkolnego.

Podsumowanie:

Wyciągając wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, stwierdzam, że innowacja pedagogiczna pt. Hortiterapia- dobroczynne oddziaływanie ogrodem zakończyła się sukcesem. Powstały ogród sensoryczny zaplanowany jest na potrzeby odbiorców i w wymierny sposób podnosi atrakcyjność placówki edukacyjnej. Pozytywnie wpłynął na rozwój psychofizyczny uczestników innowacji, rozbudził zainteresowania i kształtował nawyki. Wszystkie założenia zostały zrealizowane, a cele osiągnięte.

 

JESTEM POLAKIEM – POZNAJĘ SWOJĄ OJCZYZNĘ
OD 100 LAT NIEPODLEGŁA

zrealizowana w roku szkolnym 2018/2019
w Szkole Filialnej SOSW w Gaju

Data sporządzenia sprawozdania: 17.06.2019 r.

Czas realizacji innowacji: październik 2018 – czerwiec 2019

Zakres innowacji: uczniowie klasy V-VI Szkoły Filialnej SOSW w Gaju

   Innowacja objęła uczniów klasy V-VI szkoły podstawowej w ramach zajęć funkcjonowania osobistego i społecznego. Jako, że w roku 2018 obchodziliśmy 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości obowiązkiem pedagoga było zaszczepienie w uczniach ziarna ciekawości odnośnie wiedzy o swoim kraju, jego historii, kulturze, zabytkach i atrakcjach. Ale najważniejsze było wzbudzenie na tle posiadanej wiedzy poczucia patriotyzmu, społecznej integracji i przywiązania do Ojczyzny. Ojczyzna to określenie abstrakcyjne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, ale zbliżanie się do jej definicji małymi krokami zgłębiając wiedzę o  poszczególnych miastach pozwoliło przybliżyć uczniom obraz państwa, rozbudzić zainteresowanie i utrwalić zdobytą wiedzę.

 Założenia innowacji:

Podczas każdego spotkania edukacyjno-warsztatowego uczniowie mieli okazję poznać i utrwalić sobie symbole narodowe, tj. godło, flagę, a także hymn Polski. Poza tym poznali historię powstania państwa polskiego. Zaczynając swoją podróż od Warszawy przez Gniezno, i kolejne stolice kraju nabyli wiedzę o poszczególnych miastach, kulturze regionu, a także sławnych ludziach związanych z tymi miejscami. Dla lepszego zrozumienia prezentowanych treści były one przekazane w sposób łatwy do przyswojenia, czyli najlepszą formą podania historycznego – legendą. Poznali postać króla  – koronowanego władcy, jego siedziby i stylu życia. Zagłębili się w tematykę zabytków kultury i sztuki, ważnych dla rozwoju społeczeństwa polskiego odkryć i postępu cywilizacji, aż po atrakcje czasów obecnych. Innowacja przewidywała wycieczki tematyczne do miejsc o znaczeniu historycznym, dzięki którym przedstawiany świat stanie się bliższy i na wyciągnięcie ręki. Zadaniem uczniów była nauka przez zabawę, aby mogli poprzez własne działanie utrwalić przekazywana wiedzę. Samodzielnie mogli wykonać charakterystyczne dla regionu/miasta prace plastyczno-techniczne. Najważniejsza jednak była satysfakcja z poznania i możliwości zwiedzania kraju przebywając w szkolnej sali lekcyjnej.

Cele innowacji:

Założone cele innowacji zostały osiągnięte. Uczniowie wiedzą jak nazywa się ich Ojczyzna, z pełna świadomością znają i określają swoją przynależność narodową, wiedzą jakim językiem się porozumiewają, do jakiej szkoły chodzą. Poznali wybrane miasta naszego kraju, istotne historycznie i kulturowo. W wymierny sposób wpłynęło to na rozbudzenie zainteresowania pięknem naszej ojczyzny. Wiele faktów historycznych, legend, zwyczajów i tradycji rozwinęło ciekawość poznawczą ucznia, spostrzegawczość, rozumienie zdarzeń i umiejętność analizowania sytuacji. Wiele poznanych zdarzeń historycznych pozytywnie wpłynęło na kształtowanie postawy patriotycznej. Przeprowadzane zajęcia uświadomiły uczniom mnogość dóbr narodowych naszego kraju i konieczność ich ochrony poprzez umiejętne z nich korzystanie. Wszystkie te oddziaływania dydaktyczne stworzyły możliwość kształtowania postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Realizacja zadań:

 1. W klasie szkolnej powstał kącik patriotyczny dotyczący poznawanych podczas warsztatów edukacyjno-terapeutycznych miast, związanych z nimi legend lub charakterystycznych budowli/miejsc.
 2. Odbyliśmy wycieczkę tematyczną do siedziby królów Polski – Zamku Królewskiego w Warszawie.
 3. Przeprowadzony został cykl warsztatów edukacyjnych związanych z poznawanymi zgodnie z zaplanowanych harmonogramem miastami istotnymi historycznie, kulturowo bądź prezentujących olbrzymie bogactwa naturalne istotne dla naszego kraju.
 4. Podczas zajęć wykorzystano szeroki wachlarz środków multimedialnych unaoczniających uczestnikom przedstawiane dobra kultury, zwyczaje, tradycje, postaci.
 5. Utworzyliśmy album tematyczny dotyczący poznawanych miast bogaty w zdjęcia, prace uczniowskie, legendy istotne dla miasta. Podczas każdego spotkania uczniowie mieli za zadanie poznać herb miasta, istotę jego powstania, zabytki kulturowe i związane z nimi legendy utrwalające nabytą wiedzę. Ważne było również przedstawienie obecnych atrakcji, gdyż znacznie efektywniej zaktywizowało to uczestników warsztatów.
 6. Na bieżąco zamieszczano na stronie internetowej szkoły sprawozdanie fotograficzne i opisowe z realizowanych zajęć tematycznych.
 7. Zamieszczono fotorelację ze zrealizowanej innowacji w formie gazetki ściennej na korytarzu szkolnym w celu promowania działań wpływających na podniesienie jakości pracy szkoły.

Szczegółowa realizacja warsztatów edukacyjnych:

 1. Wycieczka do Warszawy – Zwiedzamy zamek Królewski i Starówkę (październik 2018)
 2. Gniezno (listopad 2018)
 3. Jestem Polakiem – 100 lat Niepodległej (listopad 2019)
 4. Toruń (grudzień 2018)
 5. Poznań (styczeń 2019)
 6. Wrocław (luty 2019)
 7. Trójmiasto (marzec 2019)
 8. Zakopane (kwiecień 2019)
 9. Kraków (maj 2019)
 10. Podróż po Polsce – quiz wiedzy (czerwiec 2019)

Ewaluacja:

Zgodnie z założeniem dokonano ewaluacji całorocznych działań w ramach innowacji pedagogicznej. Szczegółowa analiza realizacji poszczególnych warsztatów edukacyjnych pozwoliła na bardzo dobry, wysoki poziom oddziaływań metodycznych pozwalających w wymierny sposób zapoznać uczestników z przekazywaną wiedzą. Bardzo zróżnicowane metody pracy pozwalające na indywidualizację i dostosowane do możliwości percepcyjnych ucznia stworzyły możliwość nabywania wiedzy w sposób przystępny i interesujący. Wykonywane prace i zadania doskonaliły umiejętności uczestników, tj. spostrzegawczość, koncentrację, motorykę małą, grafomotorykę, pamięć, rozwijały zainteresowania. Potwierdzeniem pozytywnego wpływu działań innowacyjnych na rozwój uczestników warsztatów był pozytywnie rozstrzygnięty quiz wiedzy o Polsce pt. Podróż po Polsce. Uczniowie wykazali się dużym poziomem wiedzy o legendach, charakterystycznych dla miasta zabytkach, wiedzą o tradycjach i zwyczajach danego regionu, np. postać krakowskiego Lajkonika i jego znaczenie kulturowe, związana z nim piosenka : Laj koniku, laj, laj…  . Dodatkowym atutem była pozytywna i radosna atmosfera towarzysząca podróży, co dowodzi chętnie nabywanej wiedzy w sposób przystępny i skuteczny.

Podsumowanie:

Wyciągając wnioski z przeprowadzonej ewaluacji, stwierdzam, że innowacja pedagogiczna pt. Jestem Polakiem – poznaję swoją Ojczyznę – od 100 lat Niepodległa zakończyła się sukcesem. Wszystkie założenia zostały zrealizowane, a cele osiągnięte.