Działalność opiekuńczo – wychowawcza

001_op_wych_srodekW Ośrodku szczególną uwagę zwraca się na sprawy opieki i wychowania, stosując szereg form działalności opiekuńczo-wychowawczej. Należą do niej:

–  pomoc materialna,
–  dożywianie,
–  zespoły wyrównawcze,
–  świetlica szkolna,
–  współpraca z kuratorami,
–  bezpieczeństwo uczniów.

 

002_op_wych_srodek

W trosce o prawidłowy rozwój uczniów szkoła prowadzi dożywianie. Obecnie z obiadów korzysta około 80 uczniów. Młodzież mieszkająca poza Wyszkowem, a uczęszczająca do szkoły mieszka w internacie. Zapewnia on całodobową opiekę swoim wychowankom. Po zakończonych lekcjach uczniowie przechodzą pod opiekę wychowawców internatu, którzy organizują odpowiednie zajęcia. Są to gry i zabawy, zajęcia manualne, czytelnicze, sportowe, plastyczne, praktyczno-techniczne, informatyczne, wyjścia studyjne (do biblioteki, straży pożarnej, policji, etc.) W czasie tych zajęć wychowankowie wykonują wiele prac rozwijających ich zdolności.

003_op_wych_srodek Niektóre z nich służą do dekoracji wnętrz Ośrodka, inne zaś zabierają do swoich rodzinnych domów. W czasie tych zajęć ulegają usprawnianiu ruchy rąk, rozwija się myślenie, poprawia się samopoczucie wychowanków.  Zajęcia edukacyjne obejmują odrabianie lekcji, czytelnictwo książek i czaso-pism, zajęcia świetlicowe -tematycznie powiązane z treściami nauki szkolnej oraz z rocznicami wydarzeń, wyświetlanie filmów oświa-towych, oglądanie odpo-wiednich audycji telewizyjnych. W strukturze Ośrodka funkcjonują dwie szkoły filialne, utworzone w Domach Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie i Gaju, prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek od Krzyża Chrystusowego.
004_op_wych_srodek

Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dzieci „ Fiszor” w Gaju to placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży płci męskiej o specjalnych potrzebach edu-kacyjnych. W szkole prowadzone są zespoły rewalidacyjno-wychowawcze odbywające się w odpowie-dnich i przyjaznych im warunkach. Do realizacji zadań szkoły służą estetyczne sale zajęciowe, trzy pracownie (kulinarna, techniczna i muzyczna) wyposażone  w profesjonalny sprzęt, specjalistyczny gabinet logopedyczny, Sala Doświadczania Świata z urządzeniami do stymulacji polisensorycznej. W placówce funkcjonują:

– zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
– zespół edukacyjno-terapeutyczny
– nauczanie indywidualne

 005_op_wych_srodek Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dieci  w Niegowie to placówka koedukacyjna przeznaczona dla dzieci iepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiar-kowanym, znacznym i głębokim. Dzieci mają tu możliwość wszechstronnego rozwoju w optymalnych warunkach lokalowych i sprzyjającej atmosferze zapewnionej przez grono specjalistów. Dzieci korzystają z takich zajęć jak:

– hipoterapia,
– zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,
– muzykoterapia,
– artterapia,
– korekcja wad wymowy,
– korekcja wad postawy,
– przedstawienia artystyczne,
– olimpiady sportowe,
– imprezy integracyjne,
– Zielone Szkoły.

 

 

Dodaj komentarz