Ośrodek dzisiaj

1 IX 2014 r. został oddany do użytku nowoczesny i przestronny budynek dydaktyczny Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Wyszkowie. Rozbudowa Ośrodka została zrealizowana w przeważającej części ze środków unijnych oraz pozyskanych z PEFRON-u i środków własnych powiatu.
Całkowita wartość projektu: 6 660 881,88 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne: 6 372 405,55 PLN
Wkład własny: 1 224 337,16 PLN
w tym wydatki kwalifikowalne : 955 860,83 PLN,
w tym 765 721,89 PLN dofinansowanie wkładu własnego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
5 416 544,72 PLN (85 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu)
Okres realizacji: 2011-09-01 do 2014-10-31

Nowy budynek daje uczniom i nauczycielom wiele nowych możliwości. Pozwala wzbogacić ofertę stosowanych dotychczas metod pracy. Szkoła dysponuje salami, w których przeprowadzane są specjalistyczne zajęcia, np. dogoterapia i masaż Shantala, terapia wg S. Masgutowej. Dla uczniów z autyzmen przystosowano sale, w których jest ograniczona ilość bodźców zewnętrznych, które nie będą uczniów rozpraszać. W specjalnej pracowni kucharza uczniowie będą mogli uczyć się podstawowych umiejętności związanych z przygotowywaniem sobie samodzielnie prostych potraw. Pracownia arteterapii pomoże rozwijać myślenie twórcze i różnorodne zdolności uczniów. Tu uczniowie będą „leczeni sztuką”. Szkoła dysponuje gabinetami psychologa, logopedy, pracownią komputerową i specjalną salą, w której przeprowadzane są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
Dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim przygotowano salę doświadczania świata, która dostarcza im różnorodnych bodźców. W szkole znajdują się także specjalne pomieszczenia, w których przeprowadzane są zajęcia integracji sensorycznej, rehabilitacja i gimnastyka korekcyjna. Duża i przestronna sala gimnastyczna pozwoli rozwijać aktywność ruchową wychowanków i umożliwi lepsze przygotowanie uczniów do udziału w Olimpiadach Specjalnych – Polska.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wyszkowie jest placówką dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, ze sprzężeniami a także autyzmem oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W Ośrodku działają zespoły rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością głęboką. Zapewniamy kształcenie i opiekę we wszystkich typach szkół:
– w Szkole Podstawowej dla dzieci z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną i znaczną, sprzężeniami oraz autyzmem;
w Szkole Filialnej z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką;
w Szkole Filialnej z siedzibą w Domu Pomocy Społecznej „Fiszor” w Gaju dla dzieci z niepełnosprawnością umiarkowaną, znaczną i głęboką;
– w Publicznym Gimnazjum w Wyszkowie dla dzieci z niepełnosprawnością lekką, umiarkowaną i znaczną;
w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wyszkowie kształcącej w zawodach kucharz, fryzjer, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz pracownik pomocniczy obsługi hotelowej(dla uczniów z autyzmem) oraz innych zawodach wynikających z zapotrzebowania na rynku pracy;
w Szkole Przysposabiającej do Pracy, będącej etapem ponadgimnazjalnym dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną i znaczną;

Posiadamy Internat.

Obecnie obowiązek szkolny w wyszkowskim Ośrodku realizuje 170 uczniów, ogółem z filiami 205 uczniów, lecz liczba ta ciągle się zmienia.
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy zatrudnia 98 nauczycieli i 15 pracowników administracji i obsługi.
Cała kadra ma ukończone studia wyższe w zakresie pedagogiki specjalnej specjalność: oligofrenopedagogika. Większość nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje. Kadrę Pedagogiczną tworzą: pedagodzy, logopedzi, psycholog, instruktorzy gimnastyki korekcyjnej i nowoczesnych metod fizykoterapii dzieci i młodzieży oraz terapeuci integracji sensorycznej, dogoterapii, hipoterapii, terapii taktylnej, masażu Shantala, klasycznego i innych.
Wprowadzane są nowe metody pracy. Formy pracy są dostosowane do potrzeb i możliwości indywidualnych poszczególnych uczniów. Nauczyciele proponują uczniom wiele dodatkowych zajęć rozwijających ich zainteresowania (Kabaret Pikawa, sportowe, kółko informatyczne, artystyczne, ekologiczne, chór).

SOSW w Wyszkowie ma na celu taką stymulację każdego dziecka, aby było ono w jak największym stopniu niezależne od otoczenia, by odkryło drzemiące w nim głęboko talenty – krótko mówiąc, by było szczęśliwe.

Dodaj komentarz