PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W SOSW W WYSZKOWIE W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

pobierz

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

PROCEDURY ZOSTAŁY NAPISANE NA PODSTAWIE:
Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020.1394).

WSTĘP

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia szkół w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka przyprowadzając je do placówki w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.
Do placówki wstęp mają wyłącznie uczniowie i pracownicy Ośrodka.
W korytarzach placówki znajduje się płyn dezynfekujący do rąk, z którego muszą korzystać wszystkie osoby dorosłe wchodzące i pracujące w budynku.

I. Procedura przychodzenia, przyprowadzania i odbierania uczniów uczestniczących w zajęciach dydaktycznych we wszystkich typach szkół, zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.
I.Rodzic / prawny opiekun, przyprowadzając dziecko do szkoły w trakcie trwania pandemii jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych w Ośrodku na podstawie wytycznych GIS oraz MZ, z którymi musi zapoznać się, zanim podejmie decyzję powierzenia dziecka placówce w czasie trwającej pandemii COVID -19.
1. Rodzic / prawny opiekun zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia swego dziecka oraz o dobrowolnym i świadomym powierzeniu dziecka placówce w trakcie trwania pandemii, w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole – Załącznik nr 1. Wypełnione deklaracje i oświadczenia rodzic / prawny opiekun ucznia przekazuje wychowawcy klasy lub nauczycielowi dyżurującemu w pierwszym dniu nauki.
2. Rodzic / opiekun prawny ucznia / osoba dowożąca przyprowadzająca dziecko do szkoły powierza swoje dziecko osobie (pielęgniarka/ dyrektor szkoły/ nauczyciel/ stażysta) w „drzwiach” hallu wejściowego Ośrodka. Nauczyciel, zabezpieczony środkami ochrony osobistej, pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
3. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia / osoby dowożące dzieci podczas oczekiwania przed drzwiami zobowiązani są do zachowania właściwej, przynajmniej 1,5 – metrowej odległości, w stosunku do innych oczekujących.
4. Rodzice / opiekunowie prawni ucznia / osoby dowożące w trakcie przekazania dziecka nauczycielowi, muszą spełniać wszystkie wymogi sanitarne, tj. posiadać maseczki i rękawiczki. W razie konieczności wyrzucenia rękawic i maseczek, na terenie szkoły przed wejściem znajduje się kosz tylko na zużyte maseczki i rękawiczki.
5. Dziecko przyprowadzamy i odbieramy o wyznaczonej godzinie podanej w planie zajęć lub podanej przez wychowawcę ucznia. Rodzic / osoba dowożąca czeka przy wyznaczonym wejściu, aż dziecko zostanie przyprowadzone przez nauczyciela.
Wejście B – Szkoła Podstawowa
Wejście A – Branżowa Szkoła I Stopnia, Szkoła Przysposabiająca do Pracy
1. Uczniowie dokonują zmiany obuwia oraz pozostawiają okrycia wierzchnie w sali lekcyjnej, w której odbywają się zajęcia zgodnie z planem zajęć klasy.
2. Osoba odbierająca dziecko powinna być obecna przed budynkiem szkoły 5 min. przed zakończeniem zajęć, zaopatrzona w rękawiczki i maseczkę.
3. Dziecko przyprowadzone do Ośrodka musi być dzieckiem zdrowym. Każdy objaw choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy – utrata powonienia i smaku) powodują, że dziecko należy zostawić w domu.
4. Przed wprowadzeniem dziecka do szkoły, osoba przyjmująca dziecko mierzy temperaturę jego ciała – kierując termometr na podczerwień na czoło lub szyję dziecka. Osoba przyjmująca dziecko ma obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka, które ma podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0 st. C.
5. Uczniowie są zobowiązani do dezynfekcji rąk z użyciem ciepłej wody, mydła lub płynu dezynfekującego.
6. Przed pierwszym dniem w placówce rodzic zobowiązany jest do wyjaśnienia dziecku kilku istotnych spraw, tj:
aby nie zabierało do szkoły żadnych swoich zabawek i innych przedmiotów,
należy z dzieckiem porozmawiać o najważniejszych zasadach higieny, których należy bezwzględnie przestrzegać.
1. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do placówki. Jest to złamanie zasad kwarantanny i jako takie podlega odpowiedzialności karnej.
2. Po zakończonych zajęciach sala zostaje poddana dezynfekcji.
3. W placówce odbywają się zajęcia dydaktyczne, rewalidacyjno – wychowawcze, rewalidacyjne oraz opiekuńcze.
4. Rodzic, w sprawach pilnych i nagłych, kontaktuje się z dyrektorem telefonicznie lub poprzez maila szkoły: sekretariat@soswwyszkow.pl , tel. 29 7423510
5. Rodzic / prawny opiekun ucznia jest zobowiązany do udostepnienia aktualnego numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej.

II. Procedury organizacji pracy nauczyciela w placówce podczas trwania pandemii
Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel
i pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do codziennej samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wyjściem do pracy oraz po zakończonej pracy.
1. Nauczyciele pracujący w wyznaczonej klasie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach, tj. 1,5 m.
2. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym w sali oraz na korytarzach palcówki, mydłem
i ciepłą wodą.
3. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania uczniom
o konieczności mycia rąk, a także do pomocy dzieciom w dokładnym wykonywaniu tej czynności. Do wycierania dłoni używany tylko papierowych ręczników.
4. Nauczyciele w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w miarę możliwości środki ochrony, tj. maseczki, przyłbice i rękawiczki. Zgodnie
z wytycznymi GIS i MZ używanie ich na terenie placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego decyzja o ich używaniu w takiej sytuacji należy do nauczycieli. Natomiast podczas konieczności kontaktów z innymi osobami dorosłymi /pracownikami/dyrektorem/, konieczne jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 1,5 m.
5. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Jeżeli rodzic zdecyduje inaczej, zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w te środki ochrony, pod warunkiem, że dziecko nauczone będzie korzystania z nich samodzielnie. W innym przypadku, w sytuacji strachu i obawy o życie i zdrowie dziecka, należy dziecko pozostawić w domu.
6. Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji jesteśmy oraz przedstawienia nowych zasad panujących w placówce (sposób dostosowany do wieku dziecka), jak:
częste mycie rąk,
niewkładanie zabawek do buzi,
niedotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,
kichanie tylko w łokieć,
nieprzytulanie się, niedotykanie innych, niepodawanie na przywitanie dłoni,
bawienie się z zachowaniem bezpiecznej odległości.
1. Nauczyciel tak kieruje pracą uczniów, aby nie dopuścić do większych skupisk dzieci w jednym punkcie sali.
2. Przerwy lekcyjne dostosowane są do potrzeb i możliwości uczniów. W czasie przerwy opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia zgodnie z planem zajęć klasy. Przerwy odbywają się na korytarzu szkolnym w systemie rotacyjnym, zgodnie z harmonogramem – Załącznik nr 2. (do ustalenia po zatwierdzeniu planu zajęć).
3. W trakcie przebywania uczniów na korytarzu szkolnym uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego.
4. Uczniowie spożywają obiad na stołówce szkolnej zgodnie w harmonogramem oraz Regulaminem wydawania posiłków – Załącznik nr 3.
5. W czasie pobytu dzieci w szkole, sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
6. W związku z pandemią nauczyciel nie ma możliwości zmiany zabrudzonej bielizny ucznia. Rodzic jest zobowiązany do najszybszego odbioru dziecka ze szkoły / lub przebrania dziecka.
7. Nauczyciel nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły (do wyjaśnienia zapytać dyrekcji)??
8. Nauczyciele korzystają z wyznaczonych toalet przy sali.
9. Nauczyciel może mieć dodatkowy komplet ubrań wierzchnich, w których będzie pracował oraz ma możliwość wyprania ich w szkole.
10. Nauczyciel zobowiązany jest nie nosić biżuterii, podczas zajęć z uczniem na rękach poniżej łokcia, nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
11. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.
12. Regulamin wypożyczania podręczników oraz przebywania na terenie biblioteki szkolnej zawarty jest w regulaminie korzystania z Biblioteki szkolnej – Załącznik nr 4
13. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej – Załącznik nr 5
14. Regulamin korzystania z sali integracji sensorycznej – Załącznik nr 6
15. Regulamin korzystania ze świetlicy szkolnej – Załącznik 7
16. Regulamin Internatu szkolnego – Załącznik 8
17. Regulamin podczas zajęć logopedycznych – Załącznik 9
18. Regulamin podczas zajęć psychologiczno-pedagogicznych – Załącznik nr 10

III. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich rodziców oraz pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie placówki.
Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic dziecka uczęszczającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.
1. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o nagłej zmianie stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie ze szkoły.
2. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
3. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do dyrektora placówki – 660 092 060.
4. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie szkoły odpowiedzialna jest za niezwłoczne odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym – sala izolacji – i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna. Osoba wyznaczona przez dyrektora placówki pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica, przebywając w tym samym pomieszczeniu powinna zachować dystans wynoszący min. 2 m, zakryć usta i nos maseczką. Opiekun nie wraca już do grupy dzieci, tylko czeka na wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszkowie.
5. Opiekun będąc w izolacji i oczekując na przybycie rodzica, na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka, zachowuje bezpieczną 2 m odległość od obserwowanego dziecka. W sytuacji wskazującej na pogorszenie się stanu dziecka mierzy mu temperaturę.
6. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi
o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
7. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania konsultuje każdą sytuację z:
Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie – 29/ 772 32 45
8. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
9. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem.
10. Dyrektor sporządza protokół, do którego dołącza listę obecności oraz dane adresowe wszystkich osób mających kontakt z osobą zakażoną wg zaleceń odpowiednich służb.
11. Rodzic / opiekun prawny odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z pokoju izolacji dopiero po decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszkowie.
12. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobowych, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować na konsultację lekarską.
13. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
14. Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leży w gestii decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.
15. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”.
16. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb / instytucji.
17. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez dyrektora przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
18. Powrót do ponownego funkcjonowania placówki może nastąpić zgodnie z terminem wyznaczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.
19. Obowiązkiem organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły jest zabezpieczenie możliwie szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

IV. Procedury pracy pracowników niepedagogicznych w trakcie trwania pandemii – pomocy nauczyciela, pracowników administracji, woźnych, dozorcy, kierowcy.
Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi.
Pracownicy niepedagogiczni przebywają w palcówce w godz. 6:00 – 18:30, w zależności od zajmowanego stanowiska.
1. Pracownicy niepedagogiczni pracujący w trybie rotacyjnym, tygodniowym, zobowiązani są do zachowania w kontaktach ze sobą odpowiedniej odległości, tj. co najmniej 2 m.
2. Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko w wyznaczonych swoich stanowiskach pracy. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem, wymagane jest noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
3. Pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy, dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia, których używał.
4. Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować.
5. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.
6. Pracownik musi natychmiast powiadomić dyrektora o nagłej zmianie/ pogorszeniu stanu swojego zdrowia.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił dyrekcji pogorszenie stanu zdrowia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)
Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych
Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych jest w stałym, telefonicznym kontakcie z dyrektorem szkoły. Kontakty osobiste z innymi pracownikami nie są konieczne i muszą być ograniczone. Noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m jest wymagane, gdyby była konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem.
1. Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych ogranicza do minimum kontakty osobiste z kontrahentami i zawsze w takich kontaktach jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej, tj. maseczka i rękawiczki.
2. Na teren szkoły nie wolno wpuszczać osób trzecich, w tym kontrahentów i w związku z tym, obowiązkiem specjalisty ds. administracyjno – gospodarczych jest ich o tym powiadomić.
3. Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych musi zachować szczególną ostrożność przy odbiorze towaru od dostawcy, zawsze założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować.
Pozostali pracownicy obsługi
Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne mycie i dezynfekowanie miejsc oraz sprzętów używanych przez uczniów i pomocy po zakończonych zajęciach.
1. Pracownicy zachowują przez wszystkie godziny pracy co najmniej 2 m odległość w kontaktach miedzy sobą.
2. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami lub dyrektorem, wymagane jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
3. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach klawiatury, włączników. Wyżej wymienione czynności należy wykonywać codziennie przed zakończeniem pracy.
4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi w salach przeprowadzana jest pod nieobecność dzieci w sali i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia.

V. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych w czasie trwania pandemii
Szkoła ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekowanie pomocy oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.
W sali pozostają tylko te pomoce, które można łatwo dezynfekować lub umyć w ciepłej wodzie z detergentem.
1. Usuwamy z sali wszystkie zabawki pluszowe – likwidacja kącików zabaw
2. Zabawki i pomoce dydaktyczne dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci.
3. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
4. Zabawki i pomoce myjemy i dezynfekujemy raz dziennie – po zakończonych zajęciach.
5. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek i pomocy dydaktycznych sprawuje specjalista ds. administracyjno – gospodarczych.

TELEFONY DO SŁUŻB:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wyszkowie – 29 /742 32 45 lub alarmowy 510 208 072
Policja – 997
Pogotowie – 999 lub 112
Główny Inspektor Sanitarny – 22/ 536 13 00
Dyrektor – 660 092 060