PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

PROCEDURY BEZPIECZNEGO POBYTU
W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W WYSZKOWIE
W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2

PROCEDURY ZOSTAŁY NAPISANE NA PODSTAWIE wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 15 maja 2020 r. dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567)

WSTĘP

Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa wymagane do otwarcia szkół w trakcie trwania pandemii, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń, które mogą się zdarzyć w trakcie pobytu dzieci i pracowników na terenie szkoły.
Rodzice biorą pełną odpowiedzialność za narażenie zdrowia i życia dziecka przyprowadzając je do placówki w trakcie trwania pandemii, mając pełną świadomość, że zachowanie procedur bezpieczeństwa sanitarnego w przypadku dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe.
Do placówki wstęp mają wyłącznie uczniowie i pracownicy Ośrodka.
W korytarzach placówki znajduje się płyn dezynfekujący do rąk, z którego muszą korzystać wszystkie osoby dorosłe wchodzące i pracujące w budynku.

I. Procedura przychodzenia, przyprowadzania i odbierania uczniów uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych, rewalidacyjno – wychowawczych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej.
1. Rodzic, przyprowadzając dziecko do szkoły w trakcie trwania pandemii jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych w Ośrodku na podstawie wytycznych GIS oraz MZ, z którymi musi zapoznać się, zanim podejmie decyzję powierzenia dziecka placówce w czasie trwającej pandemii COVID -19.
2. Rodzic zobowiązany jest podpisać oświadczenie o stanie zdrowia swego dziecka oraz o dobrowolnym i świadomym powierzeniu dziecka placówce w trakcie trwania pandemii, w pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole – zał. nr 1. Wypełnione deklaracje i oświadczenia przesyłamy na adres Ośrodka – sekretariat@soswwyszkow.pl lub wrzucamy do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szkoły.
Przygotowane druki oświadczeń dla każdego rodzica będą wyłożone na specjalnym stoliku przy wejściu do Ośrodka (w razie niepogody w korytarzu głównym). Podpisane oświadczenia należy umieścić w kopercie zwrotnej na specjalnie do tego przygotowanej tacce na dokumenty.
3. Rodzic / opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły powierza swoje dziecko nauczycielowi w „drzwiach” hallu wejściowego Ośrodka. Nauczyciel, zabezpieczony środkami ochrony osobistej, pomaga dziecku w czynnościach samoobsługowych, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
4. Rodzice z dziećmi podczas oczekiwania przed drzwiami zobowiązani są do zachowania właściwej, przynajmniej 2 – metrowej odległości, w stosunku do innych oczekujących.
5. Rodzice w trakcie przekazania dziecka nauczycielowi, muszą spełniać wszystkie wymogi sanitarne, tj. posiadać maseczki i rękawiczki. W razie konieczności wyrzucenia rękawic i maseczek, na terenie szkoły przed wejściem znajduje się kosz tylko na zużyte maseczki i rękawiczki.
6. Dziecko należy przyprowadzić do szkoły w godzinach 7:50 – 8:00 korzystając z wejścia A – Głównego.
7. Dziecko odbieramy o wyznaczonej godzinie podanej w harmonogramie zajęć lub podanej przez wychowawcę ucznia. Rodzic czeka w wejściu głównym, aż dziecko zostanie przyprowadzone przez nauczyciela.
8. Rodzic odbierający dziecko powinien być zaopatrzony w rękawiczki i maseczkę.
9. Dziecko przyprowadzone do Ośrodka musi być dzieckiem zdrowym. Każdy objaw choroby (zaczynający się katar, kaszel, swędzenie oczu, objawy skórne, podwyższona temperatura, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe objawy) powodują, że dziecko należy zostawić w domu. Nauczyciel przyjmujący dziecko ma obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka.
10. Nauczyciel, przed wprowadzeniem dziecka do sali, mierzy temperaturę ciała dziecka – skierowując termometr na podczerwień na czoło lub szyję dziecka. Nauczyciel przyjmujący dziecko ma obowiązek odmówienia przyjęcia dziecka, które ma podwyższoną temperaturę ciała powyżej 37,0 st. C.
11. Przed pierwszym dniem w placówce rodzic zobowiązany jest do wyjaśnienia dziecku kilku istotnych spraw, tj:
– aby nie zabierało do szkoły żadnych swoich zabawek i innych przedmiotów,
– należy z dzieckiem porozmawiać o najważniejszych zasadach higieny, których należy bezwzględnie przestrzegać.
12. Jeżeli w domu rodzinnym dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, NIE WOLNO przyprowadzać dziecka do placówki. Jest to złamanie zasad kwarantanny i jako takie podlega odpowiedzialności karnej.
13. Po zakończonych zajęciach sala zostaje poddana dezynfekcji.
14. W placówce odbywają się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze, rewalidacyjne oraz opiekuńcze. Nauczanie zdalne kontynuowane jest zgodnie z rozporządzeniem do 24 maja. Nauczyciele sprawujący opiekę w szkole mogą korzystać z propozycji nauczycieli pracujących zdalnie i prowadzić zajęcia dydaktyczne.
15. W szkole nie odbywają się żadne zajęcia dydaktyczne do odwołania.
18. Rodzic, w sprawach pilnych i nagłych, kontaktuje się z dyrektorem telefonicznie lub poprzez maila szkoły: sekretariat@soswwyszkow.pl
19. Rodzic ma obowiązek poinformować pisemnie (wiadomość na sms/mail/oświadczenie) o zamiarze posłania dziecka do szkoły 3 dni przed planowanym przyjściem.
II. Procedury organizacji pracy nauczyciela w placówce podczas trwania pandemii
1. Do pracy w Ośrodku mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Nauczyciel i pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do codziennej samoobserwacji i pomiaru temperatury przed wyjściem do pracy oraz po zakończonej pracy.
2. Nauczyciele, skierowani do pracy stacjonarnej w placówce w czasie trwania pandemii pracują w trybie tygodniowym.
3. Do jednej grupy liczącej nie więcej niż 6 dzieci przydzielony jest 1 nauczyciel.
4. Nauczyciele pracujący w wyznaczonej klasie zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości w kontaktach, tj. 2m.
5. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym w sali oraz na korytarzach palcówki.
6. Nauczyciel zobowiązany jest do częstego przypominania dzieciom o konieczności mycia rąk, a także do pomocy dzieciom w dokładnym wykonywaniu tej czynności. Do wycierania dłoni używany tylko papierowych ręczników.
7. Nauczyciele w trakcie wykonywania pracy w placówce są zaopatrzeni w środki ochrony, tj. maseczki, przyłbice i rękawiczki. Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ używanie ich na terenie placówki podczas pracy z dziećmi nie jest konieczne, dlatego decyzja o ich używaniu w takiej sytuacji należy do nauczycieli. Natomiast podczas konieczności kontaktów z innymi osobami dorosłymi /pracownikami/dyrektorem/, konieczne jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
8. Dzieci w placówce przebywają bez przyłbic i maseczek ochronnych. Jeżeli rodzic zdecyduje inaczej, zobowiązany jest zaopatrzyć dziecko w te środki ochrony, pod warunkiem, że dziecko nauczone będzie korzystania z nich samodzielnie. W innym przypadku, w sytuacji strachu i obawy o życie i zdrowie dziecka, należy dziecko pozostawić w domu.
9. Nauczyciele w placówce zobowiązani są do wyjaśnienia dzieciom, w jakiej sytuacji jesteśmy oraz przedstawienia nowych zasad panujących w placówce (sposób dostosowany do wieku dziecka), jak:
– częste mycie rąk,
– nie wkładanie zabawek do buzi,
– nie dotykanie rękoma twarzy, oczu i ust,
– kichanie tylko w łokieć,
– nie przytulanie się, nie dotykanie innych, nie podawanie na przywitanie dłoni,
– bawienie się z zachowaniem bezpiecznej odległości.
10. Nauczyciel tak kieruje pracą uczniów, aby nie dopuścić do większych skupisk dzieci w jednym punkcie sali.
11. Wszystkie posiłki dziecko zjada w towarzystwie kolegów i koleżanek, ale przy stoliku siedzieć może jedna osoba.
12. W czasie pobytu dzieci w szkole, sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę a w razie potrzeby częściej.
13. Nauczyciel nie organizuje żadnych wyjść poza teren szkoły.
14. Nauczyciele korzystają z wyznaczonych toalet przy sali.
15. Nauczyciel może mieć dodatkowy komplet ubrań wierzchnich, w którym będzie pracował oraz ma możliwość wyprania ich w szkole.
16. Nauczyciel zobowiązany jest nie nosić biżuterii, podczas zajęć z uczniem, na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk.
17. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć.

III. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia i podejrzenia zakażenia chorobą zakaźną wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Procedura postępowania na wypadek wystąpienia zachorowań na choroby szczególnie niebezpieczne oraz wysoce zakaźne adresowana jest do wszystkich wychowanków, ich rodziców oraz pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie oraz innych osób przebywających w danym czasie na terenie placówki.
1. Do zgłoszenia podejrzenia zachorowania zobowiązany jest każdy pracownik i rodzic dziecka uczęszczającego do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wyszkowie.
2. Rodzic zobowiązany jest do powiadomienia dyrektora szkoły o nagłej zmianie stanu zdrowia swego dziecka, jeżeli taki stan zostanie zauważony w domu lub po powrocie ze szkoły.
3. Zgłoszenia dokonuje się niezwłocznie po podjęciu informacji lub stwierdzeniu podejrzenia zachorowania.
4. Zgłoszenia należy dokonać bezpośrednio do dyrektora placówki – 660 092 060.
5. Osoba, która podjęła informację lub stwierdziła podejrzenie zachorowania na terenie szkoły odpowiedzialna jest za niezwłoczne odizolowanie podejrzanej o chorobę osoby w miejscu do tego wyznaczonym – sala izolacji – sala nr 8 – i jak najszybsze zawiadomienie rodzica/prawnego opiekuna. Wyznaczony nauczyciel pozostaje z dzieckiem do czasu przybycia rodzica. Nauczyciel nie wraca już do grupy dzieci, tylko czeka na wytyczne Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszkowie.
6. Nauczyciel, będąc w izolacji i oczekując na przybycie rodzica, na bieżąco kontroluje stan zdrowia dziecka, zachowuje bezpieczną 2m odległość od obserwowanego dziecka. W sytuacji wskazującej na pogorszenie się stanu dziecka mierzy mu temperaturę.
7. Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzanymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia.
8. Dyrektor po otrzymaniu informacji o podejrzeniu zachorowania w trybie alarmowym powiadamia:
− Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Wyszkowie – 29/ 772 32 45 lub 510 208 072
− Pogotowie Ratunkowe tel. 999 lub 112.
9. Dyrektor postępuje zgodnie z zaleceniami pracowników odpowiednich służb.
10. Dyrektor sprawuje stały nadzór nad realizacją zadania polegającego na odizolowaniu osoby/osób z podejrzeniem choroby oraz respektowania zakazu opuszczania obiektu/pomieszczeń przez inne osoby mające kontakt z osobą/osobami z podejrzeniem.
11. Dyrektor sporządza protokół, do którego dołącza listę obecności oraz dane adresowe wszystkich osób mających kontakt z osobą zakażoną wg zaleceń odpowiednich służb.
12. Rodzic odbiera dziecko z zachowaniem procedur przyprowadzania i odbierania bezpośrednio z pokoju izolacji dopiero po decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wyszkowie.
13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów chorobowych, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy, skierować na konsultację lekarską
14. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
15. Dezynfekcja pomieszczeń, kwarantanna dzieci, pracowników i ich rodzin leży w gestii decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.
16. Osoba podlegająca kwarantannie to osoba niewykazująca w danym momencie objawów chorobowych, czyli „podejrzany o zakażenie”.
17. Przebieg kwarantanny realizuje się zgodnie z zaleceniami i pod nadzorem stacji sanitarno – epidemiologicznej oraz innych właściwych służb / instytucji.
18. Pozostałe kwestie nie ujęte w niniejszej procedurze rozpatrywane będę przez dyrektora przy uwzględnieniu informacji zawartych na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
19. Powrót do ponownego funkcjonowania placówki może nastąpić zgodnie z terminem wyznaczonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wyszkowie.
20. Obowiązkiem organu prowadzącego oraz dyrektora szkoły jest zabezpieczenie możliwie szybkiego uzupełnienia kadry pedagogicznej w przypadku nieobecności nauczycieli z powodu choroby lub kwarantanny.

IV. Procedury pracy pracowników niepedagogicznych w trakcie trwania pandemii – pomocy nauczyciela, pracowników administracji, woźnych, dozorcy, kierowcy.
Zgodnie z wytycznymi GIS i MZ personel pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi.
1. Pracownicy niepedagogiczni przebywają w palcówce w godz. 6:00 – 16:30, w zależności od zajmowanego stanowiska.
2. Pracownicy niepedagogiczni pracujący w trybie rotacyjnym, tygodniowym, zobowiązani są do zachowania w kontaktach ze sobą odpowiedniej odległości, tj. co najmniej 2 m.
3. Pracownicy, poruszając się po placówce, ograniczają się do pobytu tylko w wyznaczonych swoich stanowiskach pracy. W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem, wymagane jest noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
4. Pracownik niepedagogiczny zobowiązany jest do dbania o swoje miejsce pracy, dezynfekując na zakończenie dnia sprzęty oraz narzędzia, których używał.
5. Należy zwracać uwagę, aby często i regularnie myć ręce oraz je dezynfekować.
6. Zabrania się organizowania większych skupisk osób w jednym pomieszczeniu.
7. Pracownik musi natychmiast powiadomić dyrektora o nagłej zmianie / pogorszeniu stanu swojego zdrowia.
8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, który zgłosił dyrekcji pogorszenie stanu zdrowia, należy poddać gruntownemu sprzątaniu zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty, itp.)
Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych
1. Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych jest w stałym, telefonicznym kontakcie z dyrektorem szkoły. Kontakty osobiste z innymi pracownikami nie są konieczne i muszą być ograniczone. Noszenie maseczek oraz zachowanie minimum dystansu 2m jest wymagane, gdyby była konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami i dyrektorem.
2. Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych ogranicza do minimum kontakty osobiste z kontrahentami i zawsze w takich kontaktach jest zabezpieczony środkami ochrony osobistej, tj. maseczka i rękawiczki.
3. Na teren szkoły nie wolno wpuszczać osób trzecich, w tym kontrahentów i w związku z tym, obowiązkiem specjalisty ds. administracyjno – gospodarczych jest ich o tym powiadomić.
4. Sekretarz szkoły oraz specjalista ds. administracyjno – gospodarczych musi zachować szczególną ostrożność przy odbiorze towaru od dostawcy, zawsze założyć rękawiczki, a po wykonaniu czynności dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować.
Pozostali pracownicy obsługi
1. Pracownicy obsługi wykonują swoje obowiązki ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokładne mycie i dezynfekowanie miejsc oraz sprzętów używanych przez uczniów i pomocy po zakończonych zajęciach.
2. Pracownicy zachowują przez wszystkie godziny pracy co najmniej 2 m odległość w kontaktach miedzy sobą.
W sytuacji, gdyby nastąpiła konieczność kontaktów z innymi osobami, pracownikami lub dyrektorem, wymagane jest noszenie maski oraz zachowanie minimum dystansu 2m.
3. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, blatów w salach klawiatury, włączników. Wyżej wymienione czynności należy wykonywać codziennie przed zakończeniem pracy.
4. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
5. Dezynfekcja środkami dezynfekującymi w salach przeprowadzana jest pod nieobecność dzieci w sali i zakończona dokładnym wietrzeniem pomieszczenia.

V. Procedura mycia i dezynfekcji zabawek i pomocy dydaktycznych w czasie trwania pandemii
Szkoła ma obowiązek minimalizowania ryzyka groźnych dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników zaniedbań w zakresie dbania o czystość zabawek. Dezynfekcja stanowi podstawową formę przeciwdziałania temu zjawisku. Dezynfekcja polega na podjęciu czynności, mających na celu niszczenie drobnoustrojów. Dezynfekowanie pomocy oznacza przede wszystkim niszczenie wirusów, bakterii, grzybów.
1. W sali pozostają tylko te pomoce, które można łatwo dezynfekować lub umyć w ciepłej wodzie z detergentem.
2. Usuwamy z sali wszystkie zabawki pluszowe.
3. Zabawki i pomoce dydaktyczne dezynfekuje się zarejestrowanym środkiem nietoksycznym dla dzieci.
4. Środków dezynfekujących używa się zgodnie z zaleceniami producenta.
5. Zabawki i pomoce myjemy i dezynfekujemy raz dziennie – po zakończonych zajęciach.
6. Nadzór nad czynnościami pracowników w zakresie utrzymania czystości zabawek i pomocy dydaktycznych sprawuje specjalista ds. administracyjno – gospodarczych.
TELEFONY DO SŁUŻB:
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Wyszkowie – 29 /742 32 45 lub alarmowy 510 208 072
Policja – 997
Pogotowie – 999 lub 112
Główny Inspektor Sanitarny – 22/ 536 13 00
Dyrektor – 660 092 060

dokument do pobrania – pobierz