Program- ,,Trening Umiejętności Społecznych’’

Program- ,,Trening Umiejętności Społecznych’’ opracowany przez panią Renatę Pietrzak i panią Justynę Rozbiewską powstał z myślą o uczniach z autyzmem i uczniach z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym naszej szkoły, dla których strefa rozwoju społecznego stanowi ogromny problem. Zajęcia prowadzone były od lutego 2019 r. w klasie Vu i IIIu.
Opierały się one głównie na terapii grupowej prowadzonej w formie warsztatów. Spotkania miały formę ustrukturalizowanych zajęć, na które składały się odpowiednio dobrane gry, zabawy, ćwiczenia. Każde spotkanie miało swój cel szczegółowy, podporządkowany celowi ogólnemu oraz propozycje aktywności, pozwalające osiągnąć założone cele.
Cele główne programu TUS:
• wdrażanie reguł funkcjonowania społecznego oraz ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowania się w różnych sytuacjach,
• wzmacnianie poczucia pewności siebie poprzez rozwijanie umiejętności swobodnej ekspresji ciała i siebie (swoich myśli, potrzeb)
• rozwijanie świadomości swoich mocnych i słabszych stron,
• nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
• nauka wykorzystywania komunikatów niewerbalnych (posługiwanie się gestem, mimiką, dystansem),
• nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
• przestrzeganie zasad i norm społecznych,
• nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
• pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
• poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
• rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
• rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.
Podczas zajęć uczniowie poprzez modelowanie – uczenie się przez naśladownictwo odgrywali role, udzielali informacji zwrotnych, dzięki czemu nabywali takie umiejętności jak: zdolność do rozumienia i kontrolowania własnych uczuć i zachowań, rozumienie uczuć innych, nawiązywanie harmonijnych, przyjaznych związków i relacji z innymi ludźmi.