Terapia Logopedyczna

Człowiek jest istotą społeczną. Przez cały czas każdy z nas nadaje i odbiera różne informacje. Nasze życie realizuje się między innymi we współdziałaniu i kontaktach z ludźmi. Podczas tych kontaktów kluczową rolę odgrywa komunikacja językowa. Istotnym jest jednak fakt, że nie tylko mowa werbalna służy nam do porozumiewania się, znaczna część populacji niestety nie jest zdolna do pełnej komunikacji werbalnej. Osoby te zupełnie nie mówią lub mówią na tyle niewyraźnie, że nie są rozumiane przez otoczenie. I właśnie te osoby potrzebują substytutu mowy, czegoś co umożliwi im kontakt z otoczeniem i co sprawi, że będą mogły przekazywać i odbierać informacje jak osoby mówiące.

W naszym ośrodku praca logopedów to zarówno korygowanie wad wymowy, terapia mowy ( np. rozwijanie słownictwa czynnego, nauka zachowań komunikacyjnych w określonych sytuacjach społecznych itp.)  jak i wprowadzanie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji u dzieci niemówiących lub mówiących bardzo niewyraźnie.