Makaton

Makaton jest systemem komunikacji łączącym gesty z symbolami. Znakiem szczególnym tej metody jest podział słownictwa na dwie grupy: słownictwo podstawowe (około 350 znaków) i słownictwo dodatkowe ( około 7000 znaków). Słownictwo podstawowe swym zakresem obejmuje podstawowe pojęcia związane z życiem codziennym i otaczającą nas rzeczywistością. Słownictwo dodatkowe jest niejako rozwinięciem słownictwa podstawowego. Obejmuje ono około 7000 znaków i jest podzielone na kategorie tematyczne. Dzięki tak dużej ilości znaków każdy użytkownik metody może komunikować bez ograniczeń.

Gesty Makaton w Polsce opierają się głównie na gestach Polskiego Języka Migowego. Te znaki języka migowego, które były zbyt abstrakcyjne lub zbyt trudne motorycznie zmodyfikowano tak, aby osoby niepełnosprawne nie miały z nimi problemów. Ważną rzeczą jest, że w Makatonie w przeciwieństwie do języka migowego nie pokazujemy całej treści wypowiedzi znak po znaku. Pokazujemy tylko najbardziej znaczące słowa w całym komunikacie i pokazujemy je w kolejności wyrazów języka mówionego. W miarę możliwości komunikacja powinna być wspomagana mową foniczną z zachowaniem zasad gramatyki. Każdy komunikat powinien być także wsparty kontaktem wzrokowym, odpowiednią mimiką i zachowaniem kierunkowości. Drugą częścią tej metody są symbole. Makaton wykorzystuje czarne linowe obrazki o różnym stopniu ikoniczności na białym tle.

(źródło: B.B. Kaczmarek, Teoretyczne i praktyczne podstawy metody Makaton w Alternatywne i wspomagające metody komunikacji pod red. J. Błeszyński, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006, s. 288.)

 

W naszym ośrodku wykorzystywane są pojedyncze gesty jako metoda wspierająca komunikację.