Socjoterapia

ZAJĘCIA PROWADZI:  psycholog JOLANTA TWARDOWSKA

Młodość to czas bardzo intensywny i dynamiczny w rozwoju człowieka, który szuka swojej tożsamości wśród rówieśników, rodzinie, szkole i na ulicy.

Dzisiejsze szkoły borykają się różnymi problemami wychowawczymi:

– nieustępliwość wychowanków, konflikty wśród rówieśników, niechęć do udziału w zajęciach szkolnych , niechęć do nauczycieli, agresywni uczniowie itd.

Wśród wielu form pomocy dla dzieci i młodzieży istotne znaczenie ma socjoterapia, której formuła dostosowana jest do potrzeb i możliwości osób w niej uczestniczących. Socjoterapia jest formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną do dzieci i młodzieży borykającymi się z trudnościami życiowymi, problemami w zachowaniu,  nadpobudliwością, zahamowaniem, agresją, niską samooceną, nieśmiałością.

Socjoterapia ma postać spotkań grupowych, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Cele rozwojowe związane są ściśle z wiekiem uczestników, gdzie dominują określone potrzeby, których zaspokojenie odgrywa istotną rolę w rozwoju społecznym. Rozwijają one również indywidualne zainteresowania i podejmują istotne dla grupy wiekowej zagadnienia.

 

CELE ROZWOJOWE REALIZOWANE W GRUPIE:                         

 • rozwijanie światopoglądu,                                                                          
 • budowanie poczucia własnej wartości,
 • poznanie samego siebie,
 • poznanie swoich mocnych i słabych stron,
 • poznanie swoich talentów i zdolności,
 • doskonalenie umiejętności zachowań asertywnych,
 • kształtowanie inteligencji emocjonalnej (rozpoznawania, nazywania stanów emocjonalnych).                        

 CELE  EDUKACYJNE:                                                                                    

 • uczenie stawiania granic, odmawiania,
 • poznawanie mechanizmów uzależnień,
 • zdobycie umiejętności porozumiewania się i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów z dorosłymi i rówieśnikami,
 • przełamywanie nieśmiałości,
 • uczenia nawiązywania kontaktów społecznych,
 • uczenia radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
 • umiejętności wyrażania swoich uczuć,
 • umiejętności wytyczania celu,
 • umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji i brania za nich odpowiedzialności,
 • wyszukiwania zainteresowań, własnych możliwości i predyspozycji,
 • uczenia tolerancji i akceptacji drugiego człowieka,
 • uczenia współpracy i współdziałania.

 

CELE TERAPEUTYCZNE DOTYCZĄ:

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie i zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • stworzenie okazji do odreagowania napięć emocjonalnych,
 • zaspokojenie potrzeby bycia ważnym,
 • odreagowania emocji,
 • rozwiązywania problemów, trudnych sytuacji,
 • poznania i nazywania własnych emocji.

 

ODREAGOWANIE NAPIĘĆ EMOCJONALNYCH JEST PODSTAWOWYM ZADANIEM ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Proces terapeutyczny polega na rozładowaniu napięć przez różnorodne formy aktywności, które powodują odblokowanie i ujawnienie emocji podczas zajęć grupowych. Terapeutyczna rola zajęć socjoterapeutycznych polega także na  organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych, posłużą aktywnemu uczeniu się nowych umiejętności interpersonalnych, zachowań akceptowanych społecznie.

PROGRAM OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE PROCEDURY ĆWICZENIOWE:

 Program obejmuje konspekty zajęć w szkole, zadania grupowe oraz nowe formularze monitorowania postępów w przyswajaniu nowych umiejętności. Narzędzia do monitorowania zostały stworzone w celu oddania odpowiedzialności w ręce uczestników.

 

 

 

 

 

 

Mają one za zadanie pomóc im w trenowaniu umiejętności, których uczą się na zajęciach.

 • Ćwiczenia kierowane : Umożliwiają one prowadzącemu zwrócenie uwagi uczestników na istotne kwestie i zachęcenie ich do angażowania się w zajęcia.
 • Ćwiczenia samodzielne: Są to zadnia, które uczniowie mają wykonać na zajęciach w celu trenowania poznanych umiejętności.
 • Ćwiczenia w klasie:  Zajęcia prowadzone w klasie w celu wzmocnienia nauczanych treści.
 • Krąg- metoda dzielenia się z innymi uczestnikami własnym doświadczeniem, daje ona każdemu z członków grupy możliwość kontaktu emocjonalnego oraz wzrokowego.
 • Pogadanka – technika pozwalająca na dzielenie się pomysłami, doświadczeniami i pracą nad wspólnym problemem angażująca wszystkich uczestników zajęć.
 • „Burza mózgów”- technika polegająca na tworzeniu listy pomysłów na rozwiązanie danego problemu, wyzwala potencjał twórczy uczniów.
 • Niedokończone zdania– technika polega na dokończeniu danego zadania lub zdań, pozwalająca uczniom dostrzec podobieństwa i różnice między nimi, kiedy mówią o uczuciach, bądź reakcjach związanych z poruszanymi wydarzeniami , problemami.
 • Kolaż – zadaniem uczniów jest stworzenie plakatu ze zdjęć i tytułów z gazet, czasopism, związanego z poruszanym problemem.
 • Zabawy interakcyjne – technika integrująca uczestników, pomocna w rozładowaniu napięcia panującego w grupie, służąca jako „rozgrzewka” przed zajęciami.
 • Pogadanki terapeutyczne i ćwiczenia interpersonalne. Rozmowy i ćwiczenia kierowane  nad przygotowanymi sytuacjami i scenariuszami, dzięki którym następuje rozwój świadomości wyborów moralnych i etycznych, których uczniowie dokonują w życiu codziennym.
 • Psychodrama – W trakcie odgrywania ról uczniowie otrzymują instrukcje jak trenować podstawowe umiejętności społeczne, potrzebne w relacjach interpersonalnych.