Okruchy historii

Dom Pomocy                         W roku 1994 s. dyrektor Danuta Banach wraz z p. Edytą Jarosz wykorzystując zapis w Ustawie o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami, mówiący o objęciu obowiązkiem szkolnym dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębokim, a także zapis w Karcie Praw Dziecka i projekt rozporządzenia MEN w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim rozpoczęły starania o utworzenie na terenie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie Szkoły Specjalnej.  Mając tak mocny argument jakim jest zapis w Ustawie, rozpoczęły rozmowy z ówczesnym Kuratorem Oświaty w Ostrołęce.  Ustawa nie zawierała żadnych wytycznych do pracy z tymi osobami, nie było też mowy o tym kto powinien sprawować nadzór nad tego typu placówką. Z racji tego, że była to pierwsza tego typu sprawa na terenie byłego województwa ostrołęckiego, Kuratorium nie bardzo wiedziało jak ustosunkować się do tej prośby. Rozmowy zakończyły się postanowieniem o finansowaniu tego typu zajęć edukacyjnych, natomiast nie zawarto żadnych umowa ani nie podpisano żadnych innych form prawnych dotyczących tej kwestii. Kuratorium przekazywało pieniądze na funkcjonowanie kilku zespołów rewalidacyjno – wychowawczych oraz wypłaty dla wówczas zatrudnionych nauczycieli. Osobą odpowiedzialną za edukacje i utworzoną Szkołę została p. Edyta Jarosz, z wykształcenia pedagog specjalny ze specjalnością oligofrenopedagog.

Podczas kontroli z Ministerstwa Edukacji Narodowej przeprowadzonej przez p. Kowalczyk oceniono prowadzone zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze jako prawidłowe pod względem merytorycznym i dydaktycznym. Jednocześnie starano się o uregulowanie prawne zaistniałej sytuacji. Pani Jarosz wraz z s. Banach powzięły kroki mające na celu wpisanie placówki na listę Szkół Niepublicznych.  W tym celu powstał Statut Niepublicznej Szkoły Życia prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek przy Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Niegowie. Szkoła nasza została wpisana do rejestru Szkół Niepublicznych na bardzo krótko, gdyż okazało się, że nie może istnieć Szkoła Podstawowa Specjalna w formie niepublicznej. Finansowanie Szkół Niepublicznych stanowiło wówczas 50% dotacji przekazywanej na Szkoły Publiczne. Kwota taka nie była wystarczająca na utrzymanie i funkcjonowanie szkoły i to również było przeszkodą do prowadzenia jej w takiej formie. Taki stan rzeczy trwał do roku 1998, kiedy to Szkoła stała się integralna częścią Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. M. Konopnickiej w Wyszkowie.