Z uśmiechem zacznij dzień :)

 

PORANKI TEMATYCZNE


P1020118    P1020116 P1020115      P1020113      P1020110


P1020124     P1020126P1020125     P1020122


P1020102   P1020104  P1020103 P1020101     P1020109 P1020107 P1020108 P1020100P1020099


P1020134   P1020140


Scenariusze poranków tematycznychScenariusz poranka sportowego – „W zdrowym ciele zdrowy duch”

przeprowadzonego dla uczniów Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum (oddział zamiejscowy) oraz Szkoły Przysposabiającej Do Pracy

w SOSW w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dzieci w Niegowie

  Data:                                                             06.11.2013 r.

Miejsce przeprowadzenia zajęć:                    sala gimnastyczna

Czas trwania zajęć:                                       45 minut

Ilość uczniów:                                               13 osób

Osoba prowadząca zajęcia:                          Grzegorz Skolimowski

Numer poranka w cyklu „Pinokio”:  I

Temat poranka:                                              Pinokio – chłopiec z drewna. Panujemy

                                                                       nad swoim ciałem.

Cele główne:

 1. Poprawa świadomości ciała.
 2. Usprawnianie motoryki małej i dużej.
 3. Doskonalenie koordynacji ruchowej.
 4. Utrwalanie wybranych treści bajki „Pinokio”

Cele operacyjne:

 1. UCZEŃ WIE:
  • Jak powstał Pinokio;

UCZEŃ ROZUMIE:

  • Proste polecenia wydawane przez nauczyciela/innych uczestników zajęć;
  • Pojęcia: piłować, strugać, rąbać, malować;

UCZEŃ UMIE:

  • Współdziałać i wykonywać polecenia nauczyciela;
  • Oczekiwać na czynności proponowane przez nauczyciela/innych uczestników zajęć;
  • Reagować na sygnał wzrokowy i słuchowy.
  • Odwzorować ( dzieci z głęboką niepełnosprawnością z pomocą) ćwiczenia proponowane przez nauczyciela;

 UCZEŃ DOSKONALI:

 • Skupienie uwagi, zapamiętywanie kolejności poszczególnych ruchów oraz  bierne/czynne ich odwzorowanie.
 • Umiejętność wchodzenia w interakcje z nauczycielem oraz innymi uczestnikami zajęć.
 • Mowę bierną i czynną – nazwy poszczególnych części ciała.

Rodzaj zajęć: zajęcia ruchowe

Metody: słowna, pokazowa,

Formy organizacji pracy: zindywidualizowana, zbiorowa,

Środki dydaktyczne: materace, magnetofon, płyta z muzyką relaksacyjną, Program Aktywności motorycznej Ch. i M. Knill.

 Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie uczniów przez nauczyciela – nauczyciel podaje rękę każdemu uczniowi i wypowiada słowa, wsparte sygnałem dźwiękowym (klaskanie): dzień dobry i wypowiada imię ucznia.
 2. Nauczyciele oraz uczniowie dobierają się w pary tak aby w parze był jeden uczeń mniej sprawny i wykonują „Program wprowadzający Aktywności motorycznej Ch. i M. Knill.
 3. Zabawy ruchowe nawiązujące tematyką do bajki Pinokio.
 • Zabawa ruchowa „Wieje wietrzyk” – nauczyciel prowadzący zajęcia pyta się uczniów z jakiego materiału Dżeppetto wykonał kukiełkę. Kiedy pada poprawna odpowiedź – z drewna – pyta się gdzie można znaleźć najwięcej drzew. Po uzyskaniu odpowiedzi że w lesie, nauczyciel rozdaje dzieciom szarfy zrobione z bibuły i prosi uczestników zajęć o naśladowanie szumu i kołysania się drzew – na polecenie wieje wietrzyk uczestnicy zajęć machają szarfami, na polecenie wietrzyk ucichł nastaje cisza.
 • Zabawa ruchowa „Co to jest” – Prowadzący zabawę pyta się dzieci co Dżepetto musiał wystrugać w kawałku drewna, żeby kukiełka miłą wygląd chłopca. Następnie zapowiada dzieciom siedzącym w kole ,  że będzie wskazywał różne części ciała, co też czyni, za każdym razem  nazywając ją. Właściwa zabawa zaczyna się wtedy, gdy prowadzący  dotykając np. uszu, mówi – oczy. Zadaniem dzieci jest wskazanie nazwanej części ciała, a nie tej, którą mylnie pokazuje prowadzący.
 • Zabawa „Abrakadabra” – uczestnicy siedzą w kole, prowadzący zadaje dzieciom pytanie jak wyglądała praca Dżepetta na kawałku drewna, z pomocą nauczycieli padają odpowiedzi że – rąbał, piłował, dłubał, stukał młotkiem, strugał, malował itp. Zabawa polega na tym że uczestnicy zabawy gestem naśladują daną czynność, a po wymyśleniu kolejnej mają za zadanie pokazać tą pierwszą razem z drugą – np. gest rąbania drewna, a następnie rąbanie i piłowanie. Z każdą kolejną czynnością uczestnikom wydłuża się lista czynności do pokazania w kolejności w jakiej zostały wymienione.

4. Relaksacja przy muzyce – A. Vivaldi „Jesień.

5. Pożegnanie.


 Scenariusz poranka ,,Sztuka przez duże S” przeprowadzonego dla uczniów Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum oddział zamiejscowy, Pdp w SoSW w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dzieci w Niegowie

Data: 12.12.2013r

Miejsce przeprowadzenia zajęć: Świetlica szkolna

Czas trwania zajęć: 60 minut

Liczba uczniów: 10 osób

Osoba prowadząca zajęcia: Joanna Łutkowska

Numer poranka w cyklu: trzecie spotkanie

Temat poranka: Wykonanie świątecznej bombki z produktów spożywczych inspirowane

        fragmentami muzyki z baletu ,,Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego

Cele ogólne:

1.Rozwijanie aktywności poznawczej

2.Uwrażliwienie uczniów na muzykę poważną

3.Doświadczania wielozmysłowe

4.Usprawnianie motoryki małej

Cele szczegółowe:

Uczeń wie:

– jakie są tradycje związane z Świętami Bożego Narodzenia

– jak smakują bakalie, kawa, herbata, czekolada

– jak charakterystycznie pachnie kawa i herbata

Uczeń rozumie:

polecenia wydawane przez nauczyciela

– następstwa akcji w ,,Dziadku do orzechów”

Uczeń potrafi:

– czekać aż skończy się prezentowany fragment muzyczny

– samodzielnie lub z pomocą nauczyciela rozprowadzić klej i przykleić na bombkę przygotowane

produkty spożywcze

– samodzielnie lub z pomocą nauczyciela przyporządkować charakterystyczne instrumenty do

prezentowanych krajów z baletu ,,Dziadek do orzechów”

– samodzielnie lub z pomocą nauczyciela wydobyć dźwięki z instrumentów

Metody pracy: rozmowa kierowana, ćwiczenia praktyczne

Forma organizacji: zindywidualizowana, zbiorowa

Pomoce dydaktyczne: odtwarzacz CD, muzyka z baletu ,, Dziadek do orzechów” P. Czajkowskiego z utworami charakterystycznymi dla tańców chińskiego, arabskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego. Produkty spożywcze takie jak różnego rodzaju herbaty( czarna, czerwona , zielona, owocowa), czekolada, kawa, bakalie. Bombki styropianowe, klej, instrumenty muzyczne takie jak ( tamburyn, flet, kastaniety, dzwonki).

Przebieg zajęć:

1.Przywitanie i przedstawienie tematu uczniom

2.Wspólne przypomnienie sobie zwyczajów związanych z Bożym Narodzeniem

3.Streszczenie przez nauczyciela uczniom losów Klary z książki pt. ,,Dziadek do orzechów”

4.Wysłuchanie kolejno utworów z baletu ,,Dziadek do orzechów” charakteryzujących tańce różnych narodów

5. Podporządkowanie instrumentów muzycznych ( kastanietów – taniec hiszpański, flet – taniec

arabski, dzwonki – taniec chiński, tamburyn – taniec rosyjski)

6.Samodzielne próby wydobywania dźwięków z wybranych instrumentów

7. Wielozmysłowe doświadczanie produktów spożywczych przypisanych narodom: Hiszpanie – czekolada, Rosjanie – bakalie, Chińczycy – herbata, Arabowie – kawa

8. Ekspresja plastyczna przyklejenie na bombkę styropianową produktów spożywczych wg własneg pomysłu

9. Zawieszenie na choinkę klasową pachnących bombek

10. Pożegnanie


Scenariusz poranka filmowego

„Życie jest jak pudełko czekoladek”

przeprowadzonego dla uczniów Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum (oddział zamiejscowy) oraz Szkoły Przyspasabjającej Do Pracy w SOSW w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dzieci w Niegowie

  Data:                                                              10.03.2014 r.

Miejsce przeprowadzenia zajęć:                    świetlica szkolna

Czas trwania zajęć:                                        60 minut

Ilość uczniów:                                                10 osób

Osoba prowadząca zajęcia:                           Artur Woźniak

Numer poranka w cyklu „Kot w butach”:      II

Temat poranka:                                             Buty Kota w butach

  Cele ogólne:

 1. Utrwalenie treści bajki „Kot w butach”.
 2. Doskonalenie umiejętności skupiania uwagi na prezentowanych bodźcach i informacjach.
 3. Zapoznanie uczniów ze sposobem wytwarzania butów.
 4. Integrowanie społeczności szkolnej.

 Cele szczegółowe:

Uczeń wie:

 • o czym opowiada bajka „Kot w butach”,
 • jacy bohaterowie występowali w bajce,
 • jak wytwarzane jest obuwie,
 • jakie są rodzaje obuwia.

Uczeń potrafi:

 • wymienić bohaterów pozytywnych oraz negatywnych występujących w bajce „Kot w butach”,
 • skupić uwagę podczas prezentacji filmu,
 • rozróżniać rodzaje butów według ich przeznaczenia,
 • odpowiedzieć na pytania nauczyciela związane z cechami prezentowanego obuwia.

Uczeń rozumie:

 • treści przekazywane podczas zajęć,
 • do czego służą buty,
 • dlaczego potrzebne są różne rodzaje obuwia,

 Metody:

Metody asymilacji wiedzy: pogadanka, opowiadanie.

Metody waloryzacyjne: impresyjna.

Formy:

Grupowa, szkolna, lekcyjna.

 Pomoce dydaktyczne:

laptop, projektor, tablica, film edukacyjny „Jak się robi buty”, materace, materiał do zaciemnienia okien w sali, kominek zapachowy.

 Przebieg poranka:

 1. Przygotowanie sali do przeprowadzenia poranka filmowego. Nauczyciel rozstawia tablicę do projektora, podłącza projektor, komputer oraz inne multimedia.
 2. Powitanie uczniów oraz przedstawienie tematu zajęć. Nauczyciel wita uczniów oraz przedstawia temat zajęć „Jak się robi buty”. Informuje uczniów o treściach, które będą przekazywane podczas zajęć.
 3. Przypomnienie treści bajki „Kot w butach” prezentowanej na poprzednim poranku filmowym oraz na poranku biblioterapeutycznym. Nauczyciel streszcza bajkę prezentowaną na poprzednim poranku filmowym. Zwraca uwagę na główne postaci występujące oraz przedstawia ich krótką charakterystykę.
 4. Wprowadzenie do tematyki zajęć poprzez zadawanie uczniom pytań dotyczących bajki „Kot w butach”.
 5. Prezentacja filmów z serii „Jak się robi buty”. Nauczyciel prezentuje uczniom trzy filmy przedstawiające proces wytwarzania trzech różnych typów obuwia: sportowego, strażackiego oraz baletek.
 6. Systematyzacja treści zaprezentowanych na filmach. Po prezentacji filmów nauczyciel podsumowuje i systematyzuje wiadomości przedstawione na filmach. Omawiane są różne rodzaje obuwia oraz ich przeznaczenie.
 7. Prezentacja różnych rodzajów obuwia. Nauczyciel prezentuje uczniom różne rodzaje obuwia i zwraca uwagę na ich charakterystyczne cechy. Uczniowie z pomocą nauczyciela dotykają obuwie oraz nazywają je – przyporządkowują do podstawowych kategorii: sportowe, eleganckie, robocze, rekreacyjne.
 8. Utrwalenie wiadomości zdobytych przez uczniów podczas oglądanych filmów. Nauczyciel podsumowuje wiadomości zdobyte przez uczniów podczas zajęć.
 9. Podziękowanie uczniom za udział w zajęciach oraz pożegnanie.

Scenariusz poranka biblioterapeutycznego

Nie oceniaj książki po okładce”

przeprowadzonego dla uczniów Szkoły Filialnej Szkoły Podstawowej Specjalnej w SOSW w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dzieci w Niegowie

 Data:                                                         04.04.2014 r.

Miejsce przeprowadzenia zajęć:            świetlica szkolna

Czas trwania zajęć:                                 60 minut

Ilość uczniów:                                          12 osób

Osoba prowadząca zajęcia:                  Dorota Winczewska

Numer poranka z cyklu „Kopciuszek”:     I

Temat poranka:            Nikt nie lubi być przezywany.

                                    Nasze uczucia i emocje po wysłuchaniu bajki pt. „Kopciuszek”.

 Cele ogólne:

 1. wdrażanie do uważnego słuchania i analizowania wysłuchanej bajki,
 2. rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości,
 3. wzbogacanie słownictwa,
 4. wydłużanie czasu koncentracji- doskonalenie wyrazistości i płynności wypowiedzi,
 5. rozwijanie empatii, rozbudzanie uczucia wrażliwości i współczucia,
 6. uczenie mówienia o odczuwanych emocjach.

 Cele szczegółowe:

Uczeń wie:

 • o czym opowiada bajka „Kopciuszek”.
 • jaki jest ciąg zdarzeń po sobie występujących.
 • jakie uczucia są przypisane do danej postaci bajki.

Uczeń potrafi:

 • wymienić bohaterów pozytywnych oraz negatywnych występujących w bajce.
 • doskonalić płynność wypowiedzi dotyczącej empatii.
 • odpowiedzieć na pytania nauczyciela związane z cechami osobowości bohaterów bajki.

Uczeń rozumie:

 • treści analizowanej bajki,
 • nazwać emocje towarzyszące, poszczególnym bohaterom
 • dlaczego nie należy używać przezwisk.

Metody:

• słowne: a. podające ( pogadanka, rozmowa kierowana, instruktaż), b. poszukujące i aktywizujące,

• poglądowe,

• zajęć praktycznych

 Formy organizacji pracy:

• praca indywidualna, zbiorowa,

• zajęć praktycznych,

• zabawy integracyjne.

 Pomoce dydaktyczne:

Egzemplarz bajki pt. „Kopciuszek”, ilustracje do baśni, rekwizyty charakterystyczne dla tej bajki ( zegar, pantofelek, korona, dynia), plansze wyrazowe określające cechy osobowości, test wyboru sprawdzający znajomość bajki ( emblematy TAK, NIE), materiały do zadań manualnych ( groch, fasola).

  Przebieg zajęć:

1. Powitanie uczniów i przedstawienie tematu na Poranku tematycznym.

Zagadka tematyczna dotycząca tytułu bajki: ,„Jaka to dziewczynka ma roboty wiele, a na pięknym balu gubi pantofelek?”. ( Kopciuszek)

Dodatkową podpowiedzią będą rekwizyty charakterystyczne dla tej bajki np.: zegar wskazujący północ, korona, dynia, pantofelek.

Wysłuchanie streszczenia bajki pt. „Kopciuszek” czytanej przez prowadzącą zajęcia.

 2. Porządkowanie ilustracji do baśni zgodnie z kolejnością wydarzeń.

Uczniowie układają ilustracje, porządkują wydarzenia oraz utrwalają tekst baśni.

 3. Sprawdzenie zrozumienia treści wysłuchanej baśni. Zabawa słowna z wykorzystaniem emblematów TAK, NIE. Uczniowie szukają

prawidłowych odpowiedzi na pytania dotyczące wydarzeń z bajki.

• Czy Kopciuszek to było prawdziwe imię bohaterki bajki? NIE

• Czy tata Kopciuszka miał drugą żonę? TAK

• Czy Kopciuszek uszył na bal trzy sukienki? NIE

• Czy dobra wróżka pomogła dziewczynce wybrać się na bal? TAK

• Czy Kopciuszek mógł bawić się na balu do białego rana? NIE

• Czy Kopciuszek zgubił na drugim balu rękawiczkę? NIE

• Czy dziewczynka została żoną księcia? TAK

 4.Określanie cech charakteru Kopciuszka. Uczniowie wybierają te wyrazy które nazywają cechy osobowości bohaterki: ładna, obrażalska, rozkapryszona, dobra, pracowita, leniwa, wrażliwa, miła, skromna, złośliwa.

 5.Rozmawiamy o przezwiskach. Rozmowa kierowana dotycząca przezwisk w naszym życiu. Kto lubi być przezywany? Co oznaczało przezwiska „Kopciuszek”? Jakie emocje wywołała w nas bajka? Próba określenia uczuć dzieci: złość, smutek, współczucie, radość.

 6.Zabawa pt. „Pokaż, co czujesz”! Zadaniem dzieci jest pokazanie różnych rodzajów emocji i uczuć. Uczniowie pokazują miny wesołe na przemian ze smutnymi i rozzłoszczonymi, obrazują minami nastroje bohaterów bajki:

macocha – złość, Kopciuszek – smutek, radość, córki – rozleniwienie, ojciec – smutek.

 7.Zabawy manipulacyjne:

• koraliki Kopciuszka: nawlekanie paciorków na sznurek,

• wybieranie grochu od fasoli.


Scenariusz poranka z zabawą

„Zuzia, lalka nieduża a na dodatek cała ze szmatek”,

przeprowadzonego dla uczniów Szkoły Filialnej Podstawowej Specjalnej w SOSW w Wyszkowie z siedzibą w DPS dla Dzieci w Niegowie.

Data:

Miejsce przeprowadzonych zajęć: sala gimnastyczna

Ilość uczniów: 8 osób

Czas trwania zajęć:30 min.

Osoba prowadząca: Katarzyna Sarnacka

Numer poranka w cyklu:

Temat poranka :„Kopciuszek”

Cele ogólne:

 • Nawiązanie kontaktu emocjonalnego między nauczycielem , a uczniem
 • Współdziałanie uczniów i nauczycieli w zabawie

Cele szczegółowe:

 • Uczeń potrafi przywitać i pożegnać
 • Uczeń potrafi rozróżniać emocje; złość, gniew, smutek, radość
 • Uczeń potrafi współpracować w grupie
 • Uczeń potrafi bawić się przy muzyce

Środki dydaktyczne:

 • Ilustracje twarzy smutnej i wesołej
 • Pojemniki do segregowania z fasolą i grochem
 • Kasza , ryż

Metody:

 • Słowna
 • Oglądowa

Formy :

 • Indywidualna
 • Grupowa

Przebieg zajęć:

 1. Przywitanie uczniów piosenka „ Dzień dobry Jasiu witamy Cię..”.
 2. Zabawa pt „Mam ja kłopot wielki „.
 3. Rozpoznajemy miny i przyporządkowujemy je do postaci z bajki ( np. zła- macocha, uśmiechnięty- Kopciuszek).
 4. Wymieniamy postaci z bajki i próbujemy ocenić jego postępowanie i charakter.
 5. Wizyta wróżki. Wróżka „czaruje” bańkami mydlanymi i zadaje zagadki dotyczące bajki.
 6. Pantofelek Kopciuszka – praca plastyczna. Wyklejanie konturu pantofelka używając kaszy i ryżu.
 7. Pożegnanie i podziękowanie.
 ROK SZKOLNY 2012-2013

„Ruch to zdrowie”

4Spotkania z cyklu „Ruch to zdrowie” mają miejsce w każą środę miedzy 8.30-9.00 i mogą w nich uczestniczyć właściwie wszyscy, którzy maja na to ochotę. Bo spotkania te mają charakter integracyjny, no i dają pozytywną energię na resztę dnia 🙂 Z założenia zajęcia te przeznaczone były dla uczniów zespołów rewalidacyjno – wychowawczych, ale z czasem, biorąc pod uwagę potrzebę osób niepełnosprawnych żyjących w dość hermetycznych warunkach DPS-ów, nauczyciele w elastyczny sposób dostosowali zajęcia, tak aby okazji do wspólnych spotkań było jak najwięcej. I tak oto podczas naszych Poranków, starsze, bardziej sprawne osoby przejmują rolę terapeutów prowadząc mniej sprawne osoby przez program wprowadzający M. i Ch. Knill „Świadomość ciała, kontakt i komunikacja”. Szalejemy również przy muzyce z chustą animacyjną, interpretując rytm i tempo w przeróżny sposób z czego wychodzą niezłe połamańce:). Czasem stosujemy relaksacje, gdy ponoszą nas emocje, a czasem bawimy się podczas elementów metody „Ruchu Rozwijającego” W. Sherborne. Podsumowując – spędzamy czas w miłej atmosferze, uczymy się jak tworzyć więzi z drugim człowiekiem, kształtujemy umiejętności współodczuwania, doskonalimy naszą wrażliwość, świadomość naszego ciała w otaczającym nas świecie, a wszystko to pod hasłem „Ruch to zdrowie”.
Polecamy i pozdrawiamy 🙂

1 2 3  5

„Baśnie, bajki…”

Poranki z cyklu „Baśnie, bajki…” są spotkaniami, podczas których wykorzystywane są elementy biblioterapii. Stwarzają sytuacje komunikacyjne, są sposobem na umożliwienie uczniom nauki przeżywania i odczytywania emocji innych osób. Dostarczają okazji do wzrokowego i słuchowego odbierania wielu bodźców. Podczas zajęć uczniowie doświadczają przeżyć związanych ze zmianami m.in. siły, barwy głosu, obserwują włączane podczas czytania kukiełki. Daje to możliwość aktywizowania dzieci, dla których emocje są głównym źródłem aktywności. Poza książkami, które są podstawowymi materiałami biblioterapeutycznymi podczas naszych poranków wykorzystujemy także inne, jak np.:

 • książki – zabawki, czyli takie, które przypominają swym kształtem maskotki, klocki, różnego rodzaju figury do układania, ale są też wyposażone w prosty tekst,
 • płyty z muzyką (uspokajającą lub aktywizującą) oraz z różnego
 • rodzaju pieśniami i piosenkami,
 • książki do słuchania wydane w postaci płyty CD (audiobooki),
 • płyty CD z różnymi efektami akustycznymi i odgłosami przyrody (szum
 • lasu, śpiew ptaków itp.),
 • zabawki edukacyjne i gry dydaktyczne,
 • filmy wspomagające proces rehabilitacji (np. ekranizacja wybitnych utworów literackich i lektur szkolnych),
 • edukacyjne i terapeutyczne programy komputerowe,

2            43            1

5

„Gra i śpiewa”

Zajęcia mają na celu wprowadzić naszych podopiecznych w dobry nastrój i przygotować do późniejszego wysiłku edukacyjnego. Ich immanentnym celem jest przede wszystkim dobra zabawa uczestników, a także:
– rozwój aktywności własnej uczestników,
– rozwój koncentracji uwagi oraz pamięci muzyczno/słuchowo – ruchowej,
– rozbudzanie gotowości do podejmowania nowych działań,
– współdziałanie w grupie,
– pobudzanie do wspólnego muzykowania;

Powyższe założenia realizowane są w oparciu o:
– zabawy z instrumentami muzycznymi na powitanie i pożegnanie,
– zabawy z rekwizytami (balony, piłki, szarfy),
– grę na instrumentach,
– akompaniament naturalny i perkusyjny do muzyki instrumentalnej i wokalnej,
– stymulację ruchu muzyką,
– mowę/wokalizację ekspresyjną z akompaniamentem naturalnym i perkusyjnym,
– ćwiczenia logo rytmiczne , zabawy głosem.

P3  P2P1

„W krainie sztuki”

 P8  P7P6  P5 P4   P3

P1