Kursy online

1.Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka–stymulacja zmysłowa.

Celem szkolenia jest przybliżenie:

-idei wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD),

-zasad działania poszczególnych zmysłów,

-zabaw sprzyjających stymulacji zmysłowej dziecka,

-sposobów współpracy z rodzicami.

Cena : 65 zł

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/produkt/kurs-online-wczesne-wspomaganie-rozwoju-dziecka-stymulacja-zmyslowa/

 

2. Komunikacja dzieci z autyzmem. Teoria i praktyka.

Celem  kursu jest przybliżenie Państwu zagadnienia autyzmu i znalezienie odpowiedzi na pytania:

-W jaki sposób funkcjonuje dziecko w środowisku szkolnym i domowym?

-Jak rozwija się mowa dziecka z autyzmem?

-W jaki sposób pomóc dziecku z autyzmem komunikować się z otoczeniem i nawiązywać relacje z innymi ludźmi?

Cena: 65 zł

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/produkt/kurs-online-komunikacja-dzieci-autyzmem-teoria-praktyka/

3. Rewalidacja indywidualna.

Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje specjalistów w tym w zakresie. Uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności dotyczące prowadzenia dokumentacji przebiegu terapii – IPET i „Dziennik zajęć rewalidacyjnych” oraz pogłębią wiedzę na temat zastosowania w terapii adekwatnych do potrzeb ucznia procedur osiągania celów na wszystkich etapach edukacyjnych. A wszystko to w świetle obowiązujących przepisów prawa oświatowego.

Cena- 80 zł

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/produkt/kurs-online-rewalidacja-indywidualna/

4. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w świetle obowiązujących przepisów prawa.

-beneficjenci, inicjatorzy i osoby udzielające pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

-formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej (dostosowanie wymagań edukacyjnych, klasy terapeutyczne, zajęcia specjalistyczne, zindywidualizowana ścieżka);

-wczesne wspomaganie rozwoju;

-indywidualne nauczanie;

-kształcenie specjalne;

-wielospecjalistyczna diagnoza poziomu funkcjonowania ucznia;

-indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny;

-odroczenie rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego;

-przedłużenie okresu nauki;

-skrócenie okresu nauki;

-indywidualny tok i program nauki;

-zwolnienie z obowiązku przystępowania do egzaminu zewnętrznego;

-kompetencje poradni psychologiczno-pedagogicznych w zakresie opiniowania, orzekania;

-dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Cena: 55 zł

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/produkt/organizacja-pomocy-psychologiczno-pedagogicznej/

5. Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji i przemocy rówieśniczej w szkole.

Uczestnicy kursu zdobędą i usystematyzują wiedzę na temat agresji i przemocy. Poznają ich przyczyny, przejawy, mechanizmy. Nauczą się prawidłowo reagować na zachowania agresywne uczniów. Dowiedzą się, w jaki sposób planować i prowadzić pracę wychowawczą ze sprawcami przemocy, jej ofiarami, świadkami. Zostaną wyposażeni w zestaw instrumentów przydatnych w pracy z tymi osobami. Zdobędą wiedzę teoretyczną oraz narzędzia do wykorzystania w procesie diagnozowania i monitorowania agresji. Będą przygotowani do konstruowania szkolnego programu przeciwdziałania przemocy.

Cena:55 zł

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/produkt/przeciwdzialanie-eliminowanie-agresji-przemocy-rowiesniczej-szkole/